Kirjoitukset

Löytyi 10 kirjoitusta vuoden 2000 kesäkuulta.

Murtumat ja statiinilääkitys

Kokeellisissa tutkimuksissa statiinien on todettu omaavan hyödyllisiä vaikutuksia luun aineenvaihduntaan. Nyt on väestötasoisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa saatu viitteitä siitä, että staiinien käyttäjillä todella olisi vähemmän lunmurtumia. Yli ...

Pisa oireyhtymä

Kovin kaukana Bolognasta ei ole Pisan kaupunki, joka on kuuluisa kaltevasta katedraalin tornistaan. Pisa-oireyhtymäksi on nimitetty harvinaista klassisten neuroleptien käyttöön liittyvää sivuvaikutusta, jossa potilaan vartalo kallistuu ja jkv. kiertyy. ...

Psykogeriatrian kongressi Bolognassa

Terveisiä mielenkiintoisesta kongressista 2nd Bologna International Meeting on Cognitive, Affective and Behavior Disorders in the Elderly, jossa käsiteltiin laajasti psygeriatriaan ja dementiaan liittyviä kysymyksiä. Suurin osa osallistujista oli ...

K-vitamiini ja lonkkamurtumat

Framingham-tutkimuksen aineistosta tehty seuranta osoittaa matalaan K-vitamiinin saantiin liittyvän lisääntyneen lonkkamurtumariskin. Aineistoon kuului vajaa 900 keskimäärin 75 vuotiasta miestä ja naista, joita seurattiin 10 vuotta.Samantyyppisiä ...

Hyperkalemian hoito

Hyperkalemia eli lisääntynyt seerumin kaliumpitoisuus on varsin tavallinen löydös iäkkäillä. Mutta milloin potilasta pitäisi hoitaa sairaalassa? Tutkimuksessa vertailtiin kahta 11-12 hengen potilasryhmää, joista toista hoidettiin hyperkalemian takia ...

Liikunta ja aivohalvaus

Liikunta näyttää suojaavan myös aivohalvaukselta. Yli 72 000 amerikkalaista hoitajaa käsittävän seurantatutkimuksen mukaan aivohalvausriski väheni progressiivisesti liikuntamäärän kasvaessa. Jo reipas kävely näyttää riittävän.Hu ym. JAMA June 14; ...

Tietoa liikennegerontologiasta

Mm. Liikenneturvan järjestämä Autoilu ikääntyvässä yhteiskunnassa-kongressi pidettiin lokakuussa 1999. Siinä käsiteltiin laaja-alaisesti iäkkäiden liikennöintiin liittyviä kysymyksiä myös tulevaisuuden kannalta. Kongressin anti on koottu kirjaksi, jota ...

Eikö liuotushoidosta olekaan apua yli 75 vuotiaille?

Liuotushoito on nykyään akuutin sydäninfarktin käypää hoitoa, ja siitä on arvioitu olevan hyötyä myös iäkkäille potilaille. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan näin ei olisikaan. Tutkimuksessa vertailtiin suurta joukkoa yli ja alle 75 vuotiaita, jotka ...