Kirjoitukset

Löytyi 76 kirjoitusta vuodelta 2004.

Pitkäikäisyyttä säätelevät perintotekijät

Eräiden kaksostutkimusten mukaan geneettiset tekijät määräävät 20-30 % pitkäikäisyydestä, loppu riippuu ympäristötekijöistä. Geenit voivat vaikuttaa elinikään periaatteessa kahdella mekanismilla. "Sairausgeenit" altistavat elinikää lyhentäville ...

Osteoporoosiriskin ja nikamamurtumien arvionti

Osteoporoosi yleistyy ikääntyessä ja murtumariski kasvaa. Vaikka lonkkamurtuma on henkeä uhkaavampi komplikaatio, nikamamurtumat aiheuttavat kipua ja huonontavat elämänlaatua. Kuten sairauksien ehkäisyssä aina, suuresta potilasjoukosta pitäisi löytää ne ...

Katsaus sekamuotoisesta dementiasta

Ikääntymisen lisääntyy dementiamuoto, jossa on sekä Alzheimerin taudin että verisuoniperäisen dementian piirteitä. Kolinesteraasi-inhibiittoreista näyttää olevan tässä dementiamuodossa samanasteista hyötyä kuin Alzheimerin taudissakin. Erityisen tärkeää ...

Uusi hoito Parkinson dementiaan

Ns. dementialääkkeiden käyttö on laajentunut myös varsinaisen Alzheimerin taudin ulkopuolelle. Viimeisimpänä kolinesteraasiestälääkityksen hyötyä on testattu Parkinsonin tautiin liittyvän dementian hoidossa. Lumelääkkeeseen verrattuna rivastigmiini ...

Aorttaläpän ahtauma - uusia hoitomuotoja

Aorttaläpän ahtauma on nykyisin teollisuusmaiden tavallisin läppävika ja se lisääntyy väestön vanhetessa. Taustalla on tavallisimmin läppärakenteiden jäykistyminen ja kalkkeutuminen.Taudin edettyä oireiseen vaiheeseen, sen ennuste on perinteisesti ollut ...

Rytmihäiriöiden taustatekijöitä

Sydänkuoleman taustalla ovat usein vaaralliset rytmihäiriöt, joita esim. psyykkinen stressi voi laukaista. Tutkimuksessa selvitettiin säätilan, stressin, liikunnan ja eräiden lääkkeiden vaikutuksia rytmihäiriöherkkyyteen 457 potilaalla, joille tehtiin ...

Kilpirauhasen toiminnan vaikutukset yli 85 vuotiailla

Kilpirauhasen laboratoriotutkimuksin todettavien toimintahäiriöiden todennäköisyys lisääntyy vanhetessa. Epäselvää kuitenkin on pitääkö oireetonta kilpirauhasen vajaatoimintaa hoitaa. Hollantilaisessa väestötutkimuksessa selvitettiin kilpirauhsen ...

Alaraajatulpat yleistyvät - vaan ei keuhkotulpat

Amerikkalaistutkimuksen mukaan alaraajojen laskimoveritulpat ovat selvästi lisääntyneet iäkkäillä viimeisen 10 vuoden aikana. Herkempien diagnoosimenetelmien ohella mm. lisääntynyt lentomatkailu voi olla vaikuttamassa. Tulppien vaarallisin seuraus on ...

Katsaus fibromyalgian nykyhoidosta

Fibromyalgia eli pehmytosareuma on elämänlaatua huonontava, usein krooninen oireyhtymä, jonka paras hoito on epäselvä. Katsauksessa käytiin läpi yli 500 fibromyalgian hoitoa käsittelevää tutkimusta. Ne ovat usein olleet olleet kestoltaan liian lyhyitä ja ...

Kylpytekniikka rauhoittaa dementiapotilasta

Ihmisläheisillä kylpemistavoilla voitiin vähentää dementiapotilaiden kylpemiseen liittyyvää levottomuutta ja aggressiivisuutta. Tutkimus oli satunnaistettu ja kontrolloitu ja siihen osallistui 69 dementiapotilasta ja heidän kylvettäjänsä. Pesuaika piteni ...

Geriatripäivät Kuopiossa 4.-5.2.2005

Geriatripäivät järjestetään 4.-5.2.2005 Kuopioossa, Kuopion yliopisto, Mediteknia, Auditorio. Tilaisuus on maksuton Suomen Geriatrien jäsenille ja erikoistumiskoulutuksessa oleville lääkäreille. Ilmoittautumiset Geriatripäiville 21.1.2005 mennessä ...

Geriatrisen arvioinnin vaikuttavuus

Suuressa brittiläisessä satunnaistetussa tutkimuksessa selvitettiin geriatrisen erityisarvioinnin vaikuttavuutta tavanomaisiin avohoitotoimenpiteisiin verrattuna. Tutkimus tehtiin 106:ssa avohoitopisteessä, joissa sellaiset vähintään 75 vuotiaat, joilla ...

Diabetes lisää dementiariskiä

Tukholmalaisessa tutkimuksessa seurattiin 1300 yli 75-vuotiasta 6 vuoden ajan. Heistä 350:lle kehittyi dementia seuranta-aikana (260 Alzheimer- ja 49 verisuoniperäistä dementiatyyppiä). Diabetes lisäsi erityisesti verisuoniperäisen dementian riskiä. ...

Näyttöön perustuva lääketiede

Näyttöön perustuvaa lääketiedettä (Evidence-based Medicine, EBM) tarvitaan kun yritetään selviytyä tietotulvassa ja saada käyttöön paras mahdollinen hoito. Tälle perustalle rakentuu mm. Duodecimin Käypä hoito-ohjelma (www.kaypahoito.fi). Mutta ei ...

Mitä verihiutalelääkettä valtimotautipotilaalle

Tavallisin käytössä oleva verihiutaleisiin vaikuttava lääke valtimotautipotilailla on pieniannoksinen asetosalisyylihappo (ASA), uusi vaihtoehto on klopidogreeli. Myös dipyridamoli on käytössä tietyissä tapauksissa. Katsauksessa annetaan ohjeet ...