Kirjoitukset

Löytyi 76 kirjoitusta vuodelta 2004.

Geriatrinen arviointi on hyödyllistä

Geriatrinen arviointi ja seuranta päivystyshoidon jälkeen kohensi yli 75-vuotiaiden potilaiden pärjäämistä australialaisessa tutkimuksessa Satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimuksessa interventioryhmä oli geriatrisessa yksikössä ja noin kuukauden ...

Geriatristen oireyhtymien juuret kaukana

Pään kuvantamisesa näkyvät valkean aineen muutokset ennakoivat myös ”geriatrisia oireyhtymiä” kuten kaatumistaipumusta, kognitiivisten toimintojen heikentymistä, masennusta ja virtsainkontinenssia. Muutosten taustalla ovat sydän- ja verisuonitautien ...

Dementiapotilaan lääkehoito -opas

Dementiapotilaan lääkehoito -opas on ilmestynyt 1.10.2004. Kirjasta löytyy paljon käytännönläheistä tietoa ja ohjeita. Kirjaa voi kysyä Suomen Dementiahoitoyhdistyksestä www.dementiahoitoyhdistys.fihttp://www.dementiahoitoyhdistys.fi

Antioksidantit ja syöpä

Antioksidanteilla tehdyistä syövänehkäisytutkimuksista (lumekontrolloidut) tehty analyysi osoittaa ettei antioksidanttihoidosta yleisesti ole ole ollut hyötyä maha-suolikanavan syöpien ehkäisyssä, päin vastoin antioksidanttien käyttöön näytti jopa ...

Havaintoja EUGMS-kongressista

3rd Congress of the European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS)- kongressi pidettiin Wienissä, Itävallassa, Austria Centerissä 15.-18.9.2004. Osallistujia oli noin 700, joista kymmenisen suomalaista. Kongressin koostumus oli tavanomainen; ...

Raihnautumisen syyt ja ehkäisy

Vanhuuteen liittyvä raihnautuminen (engl. frailty) ja sen syyt ovat monilta osin huonosti tunnettuja – määritelmää myöten. Sitä voidaan kuitenkin pitää geriatrisena oireyhtymänä, joka lisää kuolemanvaaraa ja altistaa useille sairauksille, kaatumiselle ja ...

Käypä hoito-suositukset netissä

Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito-suositukset löytyvät nykyään verkosta osoitteesta www.kaypahoito.fi. Aiheita on jo kertynyt lukuisia, monet niistä hyödyllisiä vanhustenkin hoidossa. Suositukset perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan ...

Euroopan kardiologikongressi 2004

Euroopan kardiologiyhdistyksen (ESC) pidettiin tänä vuonna Munchenissa, Saksassa. Seuraavassa poimintoja kongressin annista.. Kongressin abstraktit on julkaistu European Heart Journalin supplementtinumerossa (August/September 2004).Perinteiset ...

Hormesis - selittääkö vanhenemisen nopeutta?

Journal of Gerontologyn kesä- ja heinäkuun numeroissa on käyty läpi "anti-aging" lääketieteeseern liittyviä aiheita, unohtamatta juridisiakaan näkökohtia kun asiakkaille tarjotaan vaikuttamattomia tai mahdollisesti jopa haitallisia hoitoja. Toisaalta ...

Dementoituneiden ajokyvyn arviointi

Ministeriön antamissa uudissa ohjeissa "Lääkärin ilmoitusvelvolisuutta ajoterveysasioissa koskevat soveltamisohjeet" mainitaan, että neurologin tulee ottaa kantaa ajokykyyn dementoituneella. Tiedon mukaan myös geriatrit käyvät aivan yhtä hyvin ...

Kaliumvaara

RALES-tutkimuksessa osoitettiin spironolaktoni-diureetin hyöty sydämen vajaatoimintapotilailla, kun lääke yhdistetään muuhun lääkitykseen. ACE-estäjälääkkeet ovat vajaatoiminnan vakiintunutta hoitoa, mutta niiden ja spironolaktonin yhdistelmä voi johtaa ...

Bentsodiatsepiinit ja lonkkamurtumariski

Bentsodiatsepiinien käyttöön näyttää liittyvän lisääntynyt lonkkamurtumariski. Tämä kävi ilmi myös n. 125 000 henkilöä käsittäneessä tutkimuksessa, jossa lonkkamurtumien määrä oli suuri,yli 2300 . Riski oli suurin 2 ensimmäisen viikon aikana lääkkeen ...

Liika glukoosi huonontaa kognitiota

Glukoosiaineenvaihdunnan häiriöiden vaikutusta kognitiivisiin toimintoihin selvitettiin iäkkäiden 4 vuoden tutkimuksessa. Diabeetikkonaisilla oli 4-kertaa suurempi riski kognition huononemiseen ei-diabeetikoihin verrattuina seuranta-aikana. Ne, joilla ...

Painehaavaumien hoito kallista

Brittiläisen analyysin mukaan painehaavaumista aiheutuu vuosittain valtavat kustannukset, pääosin hoitotyöhön tarvittavana panostuksena Yhden haavauman hoito vaihtelee n. 1000 punnasta yli 10 000 puntaan, ja yhteensä hoito nielee jopa 4 % brittien ...

100-vuotiaiden terveys

Tanskalaisia 100-vuotiaita koskeneessa tutkimuksessa suurelta osalta (72 %) löytyi jokin sydän- ja verenkiertoelimistön sairaus. Aiempi sydänifarkti oli ollut 27 %:lla, kohonnut verenpaine (vähintään 140/90) runsaalla puolella ja krooninen eteisvärinä 17 ...

Tulehdustaudit ja vanhusten toimintakyky

Sveitsiläisen tutkimuksen mukaan infektiot ovat sekä seuraus että syy toimintakyvyn huonontumiselle vanhainkotivanhuksilla. Yli 1300 vanhuksen toimintakyvyn muutoksia, infektioita ja kuolleisuutta seurattiin 6 kuukauden ajan. Infektioiden ja ...