Kirjoitukset

Löytyi 9 kirjoitusta vuoden 2005 maaliskuulta.

Sopimattomissa lääkkeissä eroja Euroopan maissa

Epäasianmukaista lääkitystä kotisairaanhoidon potilailla vertailtiin eri Euroopan maissa, myös Suomessa. Maiden välillä oli suuria eroja, eniten sopimatonta lääkitystä oli Tsekin tasavallassa (41%), vähiten Tanskassa (5.8 %:lla) ja ylipäänsä ...

Tehokkaampi kolesterolinlasku hyödyttää

Sepelvaltimotautipotilailla tehty TNT-tutkimus osoitti vielä tehokkaamman LDL-kolesterolin laskun vähentävän sydän- ja verisuonitautitapahtumia.Tutkimuksssa vertailtiin tavanomaista 10 mg atorvastatiiniannosta tehokkaaseen 80 mg annokseen 5 vuoden ajan. ...

Dementiapotilaan autolla ajokyvyn arvio

Lääkärit arvioivat 50 lievää dementiaa sairastavan potilaan ajokykyä (ei riskiä, rajalöydös, riski) ja tuloksia verrattiin ajo-opettajan testissä saatuun tulokseen.Vaikka lääkärit tunnistivat monia riskikuljettajia, kliininen arvioi yksinään ei riittänyt ...

Verenpainelääkitys ja kognition heikentymisriski

Pystytäänkö verenpainelääkityksellä ehkäisemään myös dementiaa on tärkeä kysymys. Poikkileikkaustutkimuksessa verenpainelääkitys ei ollut yhteydessä henkiseen tasoon ja dementiaan keskimäärin 77 vuotiailla geriatrisen vastaanoton puitteissa seuratulla ...

D-vitamiinin puutos syytä ottaa vakavasti

D-vitamiinia ja vanhuksia koskevan katsauksen johtopäätöksiä ovat: D-vitamiinin puutos on vanhuksilla selvästi yleisempää kuin on luultu, erityisesti niillä jotka oleskelevat vain sisätiloissa. D-vitamiinin puutokseen liittyy myös lihasheikkoutta, sekä ...

Verisuoniperäinen parkinsonismi

Vanhusten aivovaltimotaudista johtuva parkinsonismi on huonosti tunnettu parkinsonismin muoto, jonka arvioidaan käsittävän 4.4-12 % kaikista tapauksista. Taudinkuva on symmetrinen ja alaraajapainotteinen, lepovapinaa ei useinkaan esiinny. ...

APURAHA VANHUSTUTKIMUKSEEN

La Carita-säätiön tehtävänä on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Tähän tarkoitukseen liittyviin tutkimuksiin ja niiden käytännön sovelluksiin säätiö jakaa 15.000 euroa apurahoina ensisijaisesti sosiaaligerontologisiin ...