Kirjoitukset

Löytyi 111 kirjoitusta vuodelta 2006.

Pyörrytystä ilman ikärajaa

Synkopeen eli pyörtymisen yleisyyttä yli 45-vuotiailla selvitettiin amerikkalaisessa väestötutkimuksessa. Pyörtymisen oli kokenut noin joka viides. Naisilla ilmiö oli tavallisempi (22 %, miehillä 15 %), sen sijaan iällä ei näyttänyt olevan merkitystä. ...

Propranololi dementiapotilailla

Rauhoittavien psyykenlääkkeiden runsasta käyttöä on aiheellisesti kritisoitu dementiapotilaiden käytösongelmien hoidossa. Sen sijaan varsinaisten Alzheimerlääkkeiden käyttö on syytä optimoida. Myös vanha beetasalpaaja propranololi on taas pulpahtanut ...

Folaatinanto hidastaa kuulon heikkenemistä

Folaatinpuutteen on aiemmin todettu liittyvän kuulonalenemaan. Hollantilaisessa satunnaistetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa tutkittiin folaatin (800 mikrogr/pv) vaikutuksia kuuloon iäkkäillä miehillä kolmen vuoden ajan. Folaatin anto hidasti ...

E-vitamiini ei vaikuta kognitioon terveillä naisilla

Koska E-vitamiini on vahva antioksidantti, sen annon on arveltu estävän henkisten toimintojen (kognition) heikentymistä. Tätä testattiin satunnaistetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa lähes 40 000:lla vähintään 65-vuotiaalla naisella yli 5 vuoden ...

Luontaistuotteet ja vaihdevuosioireet

Estrogeenista on taas käyty keskustelua vaihdevuosivaivojen hoidossa ja monet naiset etsivät oireisiinsa apua luontaistuotteista. Niiden hyöty on kuitenkin kyseenalainen. Satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa vertailtiin luontaistuotteena käytettyä ...

Vuoden 2007 geriatrian ja gerontologian tapahtumia

Helsingin Lääkäripäivät viikolla 2 ja Pohjolan Lääkäripäivät viikolla 7, molemmissa myös geriatrista ohjelmaa (vanha vatsa, diabetes ym).25.-26.1. Geriatripäivät Tampereella8.3. SGF:n vuosikokoussymposium Helsingissä aiheena geriatrinen ...

Anemia sydämen vajaatoiminnassa

Edenneeseen sydämen vajaatoimintaan liittyy usein anemia. Tavallisesti syyn on arveltu olevan monitekijäinen, mutta ainakin noin 60-vuotiailla potilailla tavallisin syy näyttää tuoreen tutkimuksen mukaan olevan raudanpuute (73 %:lla). Seerumin ferritiini ...

Parempaa hoitomyöntyvyyttä

Huono hoitomyöntyvyys on merkittävä lääkehoidon ongelma. Tämän tutkimuksen mukaan sitä on kuitenkin mahdollista selvästi korjata ilmeisesti hyvinkin yksinkertaisin toimenpitein. Apteekkilhenkilökunnan toimeenpanema tehostettu ohjelma paransi keskimäärin ...

Ei-lääkkeetömät hoidot käytösoireissa

Ei-lääkkeellisistä hoidoista saattaa olla hyötyä dementiapotilaiden käytöshäiriöiden hoidossa tutkimuksista tehdyn kattavan katsauksen mukaan. Johtopäätös perustuu kolmeen satunnaistettuun ja kontrolloituun tutkimukseen ja kuuteen N=1-tutkimukseen (yhden ...

Lonkkasuojaimista kustannussäästöä vanhoilla

Lonkkasuojaimista on aiemmin todettu olevan hyötyä lonkkamurtumien ehkäisyssä. Tilastollisiin malleihin perustuvien laskelmien mukaan (kotona-asuvat yli 65-vuotiaat joilla ei aiempaa lonkkamurtumaa) lonkkasuojainten käyttöä kannattaisikin ehdottomasti ...

Oireeton virtsatietulehdus diabeetikoilla

OIreetonta virtsatietulehdusta ei ole syytä hoitaa vanhuksilla. Lisätukea tälle saadaan tutkimuksesta, jossa oireeton virtsatietulehdus ei huonontanut munuaistoimintaa tai nostanut merkitsevästi verenpainetta noin 6 vuoden seurannassa. Tutkittavat naiset ...

Pituus ja tuntohäiriö

5229:n amerikkalaisen yli 40 vuotiaan väestötutkimuksessa todettiin jalkojen tuntohäiriön olevan tavallisempi paitsi diabeetikoilla myös pitkillä yksilöillä. Tulos liittynee siihen, että pitkillä ihmisillä hermosolujen aksonitkin ovat pitemmät ja ...

Vanhat potilaat hyötyvät usein nuoria enemmän

Joidenkin huolena on ollut se, että vanhoja potilaita ei pitäisi hoitaa menetelmillä, joiden teho on osoitettu vain nuoremmilla. Ajatus on, että hoitoon saattaa liittyä sivuvaikutuksia, jotka kumoavat hoidosta saatavan hyödyn. Toisaalta vanhoilla tehtyjä ...

Katsaus dementian mekanismeista

Alzheimerin tauti ja verisuoniperäinen syy ovat tavallisimmat taustatekijät myöhäisiän dementiassa. Hermoperäisen - kolinergisen - järjestelmän vaurio on nähty erityisesti Alzheimerin taudin taustalla, mutta näkemykset ovat lähentymässä. Esimerkiksi ...

Currylla dementiaa ehkäisemään?

Currymausteseoksen aineosalla kurkumalla on antioksidanttivaikutusta ja tulehdusta vähentävää vaikutusta ja sen on kokeellisesti todettu vähentävän Alzheimerin taudin aivomuutoksia. Curryn käytön voisi siis olettaa vaikuttavan edullisesti dementian ...

Kaatuneitten riskit

Tutkimuksessa selvitettiin kaatumisen takia päivystykseen hakeutuneiden mutta sieltä kotiutettujen yli 60 vuotiaiden kaatumisriskiä. Selvitykset tehtiin kotikäynnillä. Vähintään 60 %;lla löytyi seuraavia riskitekijöitä:t monilääkitys (=useita ...