Kirjoitukset

Löytyi 82 kirjoitusta vuodelta 2007.

Katsaus lonkan nivelrikon kirurgisesta hoidosta

Vaikka ideoitu jo vuosikymmeniä aiemmin, lonkan tekonivelleikkaukset pääsivät vauhtiin vasta 1960-luvulta lähtien. Bioteknologian saavutukset ovat siivittäneet viimeaikaista kehitystä, kun potilaina on yhä nuorempia ja vaativampia tapauksia. ...

Risperidoni ja vaikean masennuksen hoito

Varsinaiset antidepressivit eivät auta kaikkia vaikeasta masennuksesta kärsiviä potilaita riittävästi ja oireiden uusiutuminen on tavallista. Tavanomaiseen hoitoon lisätty risperidoni lisäsi hoidon onnistumista lumelääkkeeseen verrattuna satunnaistetussa ...

Korjaus Gernetissä

Gernetin SGF:n toimintaa esittelevässä osassa, artikkelissa Taustoja, vaiheita ja saavutuksia on havaittu muutamia epätarkkuuksia. Brittiläinen geriatrian kehittäjä oli Lord Amulree (ei lordi Amulree), ja Turun yliopistossa professori Eino Heikkinen oli ...

Metabolinen oireyhtymä ja syöpä

Metabolinen oireyhtymän eli MBO:n piirteitä ovat vatsakkuus, kohonnut verenpaine, kohonneet triglyseridi- ja matala HDL-kolesterolitasoa sekä heikentynyt glukoosinsieto. Se ennakoi usein diabetesta ja valtimotaudin syntyä, mutta on alustavaa näyttöä ...

TIA-kohtaus otettava vakavasti

Ohimenevä aivoverenkiertohäiriö eli TIA ennakoi usein pysyvää aivoinfarktia mahdollisesti katastrofaalisine seurauksineen. Brittiläisessä tutkimuksessa vertailtiin rauhallisempaa hoitotapaa vuosina 2002-2004 aktiivisempaan hoitoon vuoden 2004 jälkeen. ...

Maitorasvan kulutus ja sepelvaltimotauti

Maitorasvan terveysvaikutuksista on kiistelty, ongelmana on tutkimuksissa ollut mm. se, miten luotettavasti nykyisin mitata maitorasvan käyttöä. Suuressa amerikkalaisessa hoitajatutkimuksessa (miltei 33 000 naista) käytettiin veren rasvahappokoostumusta ...

Sinkkiä keuhkokuumetta vastaan

Alkuaine sinkki vaikuttaa immuunipuolustukseen, mutta aihetta ei ole vanhuksilla tutkittu. Normaaliin seerumin sinkkipitoisuuteen liittyi pienempi pneumoniariski amerikkalaisilla hoivakotipotilailla. Verrattuna vanhuksiin, joiden sinkkipitoisuus oli ...

Uusi (vanha) lääke vanhusten myeloomaan

Multippeli myelooma on pahanlaatuinen verisairaus, jota jarruttava hoito yli 65-vuotiailla on pääosin perustunut kahden lääkkeen, melfalaanin ja prednisonin yhdistelmään. Nyt on lupaavia tuloksia siitä, että talidomidin lisääminen kahteen ...

Selkävaivojen hoitojen hyöty

Systemaattisessa katsauksessa analysoitiin alaselkävaivojen lääkkeettömästä hoidosta tehdyt tutkimukset. Pitempään jatkuneessa vaivassa kohtuuullisen tehokkaita olivat kogniitivinen terapia, liikunta, selän manipulaatiohoito ja moniammatillinen ...

Kuinka alas diastolinen paine?

Etenkin iäkkäillä potilailla tehokas systolisen verenpaineen alentaminen voi alentaa diastolista painetta turhankin paljon. Onkin ollut epäselvää kuinka alas diastolista painetta on turvallista laskea hoidettaessa iäkkään potilaan systolista ...

Geriatripäivät 24.-25.1.2008

Ennakkotietona ilmoitetaan, että Suomen Geriatrien jälleen organisoima GERIATRIPÄIVÄT 2008 järjestetään Tampereella 24.-25.1.2008. Aiheina ajankohtaista psykogeriatriaa,turhia ja tarpeettomia hoitoja? ja vanhuksen syöpä.

Lonkkamurtumat ja bentsodiatsepiinien käyttö

Bentsodiatsepiinien käytön ja lonkkamurtumien välinen yhteys ei ehkä olekaan niin selvä kuin saatetaan ajatella. New Yorkin osavaltiossa rajoitettiin hallinnollisin päätöksin bentsodiatsepiinien käyttöä vuonna 1989 ja tämä johti voimakkaaseen käytön ...

D-vitamiini vähentää kuolemanriskiä

Tavanomaisin annoksin käytettyyn D-vitamiiniin liittyy pienempi kuolemanvaara meta-analyysin mukaan Analyysissä oli mukana 18 satunnaistettua tutkimusta, joissa ilmaantui yhteensä 4777 kuolemaa keskimäärin 5 vuoden seurannan aikana. Käytetyt ...

Sekavuuden taustasyyt leikkauspotilailla

Kansainvälisen monikeskustutkimuksen mukaan useat valtimotauteihin liittyvät tekijät (tupakointi, tehdyt valtimotauteihin liittyvät toimenpiteet, aiempi sydäninafrkti) sekä lievä kognitiivinen heikentyminen ennustivat leikkauksen jälkeisen sekavuuden ...

Kumaraselkäisyys - uusia näkökulmia

Rintarangan käyristymisen - hyperkyfoosin - on yleensä ajateltu syntyvän osteoporoottisten nikamamurtumien pohjalta ja olevan erityisesti vanhojen naisten ongelma. Molemmat luulot näyttävät olevan vääriä. Vanhuksen kyfoosi on itse asiassa ...

Suvuttainen pitkäikäisyys ja sairastumisriski

Yli 600 000 ihmisen aineistosta tehty amerikkalainen analyysi selvitti suvuttaisen pitkäikäisyyden ja suvuttaisen sairastumisriskin luonnetta. Pitkäikäisyys suvussa on suojatekijä, ei kuitenkaan syövältä. Pitkäikäisten sukujen jäsenet kuolevat samoihin ...

D-vitamiini ja kalsium osteoporoosin estossa

29 satunnaistetun tutkimuksen analyysi viittaa siihen, että kalsium yhdistettynä D-vitamiiniin on tehokasta osteoporoosin ehkäisyä yli 50-vuotiailla. Tutkimuksissa, joissa hoitoon sitoutuminen oili ollut hyvää, murtumat vähenivät hoidolla 24 %. ...

Agitoituneen dementiapotilaan hoito

Kontrolloidussa tutkimuksessa selvitettiin yksilöllisen, lääkkeettömän hoidon mahdollisuuksia agitoituneilla dementiapotilailla. Hoidossa huomioitiin levottomuuden piirteet ja potilaan tarpeet pyrkien soveltamaan ne yksilöllisiin piirteisiin ja ...