Lääkkeiden yhteisvaikutukset iäkkäillä

Lääkkeiden yhteisvaikutuksia selvitettiin iäkkäillä (yli 55 v) Rotterdam-tutkimukseen osallistujilla (n=7842), joita oli seurattu vuodesta 1992 vuoteen 2005. Yli 70-vuotiailla näiden yhteisvaikutusten kokopnaisesiintyvyys lisääntyi 10 %:sta 19 %:iin, kuitenkin 2/3 yhteisvaikutuksista liittyi vain 10 lääkkeeseen. Kaikilla yhteisvaiktuksilla ei ole käytännön merkitystä. Mahdollisesti henkeä uhkaavien yhteisvaikutusten esiintyvyys lisääntyi 1.5 %:sta 2.9 %:iin, näistä merkittävä osa liittyi yhteen lääkkeeseen, spironololaktoniin, jota on lisääntyvästi yhdistetty ACE-estäjiin sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Spironolaktoni on hyödyllinen lääke, mutta iäkkäillä sen käyttö vaatii valppautta.

Becker ym. Drugs & Aging. 25(2):145-152, 2008.