Geriatrinen asiantuntemus on vaikuttavaa - tarvitaanko Suomessa enemmän geriatreja?

Yhä vielä mietitään kannattaako vanhusten hoitoon panostaa, vai hoitaako vanhukset mahdollisimman matalalla profiililla ja pienellä panostuksella perusterveydenhuollossa. Geriatreja työllistetään paljon pitkäaikaishoidossa, vaikka tutkimuksellinen näyttö osoittaakin ehkä suurinta hyötyä saatavan akuuttihoidossa. Pitäisikö geriatrit Suomessa työllistää avainpaikoille - päivystäviin sairaaloihin, konsulteiksi avohoitoon eli sinne, missä vanhukset akuutisti sairastuvat, jotta ongelmiin päästään pureutumaan ennen kuin sairauksien mutkistuminen ja raihnaistuminen ehtii tapahtua. Tuntumani on, että tällä hetkellä hoitopolitiikka laitostaa. Geriatri astuu peliin liian myöhään, kun moniongelmaisuus ja palautumaton raihnaisuus on jo tosiasia, jolloin juuri mitään ei enää ole tehtävissä. </p>

Tämä meta-analyysi jo vuodelta 1993 näyttää geriatrisen asiantuntemuksen hyödyttävän vanhuspotilaita. Se sisältää 28 kontrolloitua tutkimusta, jotka sisältävät yhteensä 4959 potilasta interventioryhmissä (saavat yhdentyyppistä viidestä erilaisesta kokonaisvaltaisesta geriatrisesta selvittelystä) ja 4912 potilasta kontrolliryhmissä. Julkaistua tietoa täydennettiin reanalysoidulla alkuperäistutkijoilta saadulla tiedolla. Tutkijat laskivat yhdistetyn ristitulon tärkeimmistä lopputulosmuuttujista yhdistämällä tiedot yksittäisistä tutkimuksista monimuuttujaisella logistisella regressiolla. Yhdistetty ristitulo (95% luottamusväli) sille, että potilaat asuivat kotona seurannan jälkeen oli 1.68 (1.17-2.41) geriatrisissa arviointi ja hoitoyksiköissä, 1.49 (1.12-1.98) sairaala-koti selvittely-yksiköissä, ja 1.20 (1.05-1.37) kotihoito palveluissa. Yhdistämällä kaikki geriatriset selvittely ohjelmat, näytti kuolleisuus alenevan näillä ohjelmilla 12 kuukauden seurannassa OR 0.86 (CI 0.75-0.98), sairaaloihin ottaminen väheni seurannassa OR 0.88 (CI 0.79-0.98). Analyysi ei osoittanut fyysisen toimintakyvyn paranemista ohjelmissa olleilla potilailla, mutta kognitiivinen toimintakyky parani OR 1.41 (CI 1.12-1.77). Kovarianssi analyysi osoitti ohjelmien, jotka saivat ohjata lääketieteellisiä suosituksia ja seurata potilaita, olevan tehokkaampia. Tämä analyysi näyttää geriatrisen asiantuntemuksen ja siihen kytkeytyvien ohjelmien olevan tehokkaita parantamaan ikääntyvien ennustetta </p>

<em>(Stuck A E, Siu A L, Wieland G D, Adams J, Rubenstein L Z. Comprehensive geriatric assessment:a meta-analysis of controlled trials. Lancet 1993;342:1032-1036).</em></p>

(<strong>Kaisu Pitkälä</strong>)</p>