Hopea-paperi geriatrian kehittämisestä ilmestynyt

Hopea-paperi on tänään julkaistu Suomen Lääkärilehden liitteenä (ja saatavissa lähiaikoina myös Gernetistä). Se antaa hyvät raamit geriatrian ja laajemmin gerontologisen työn edelleen kehittämiselle Suomessa. Kyseessä on alun perin Euroopan Unionin geriatriyhdistyksen (European Union Geriatric Medicine Society, EUGMS) aloitteesta ja merkittävien kansainvälisten tieteellisten järjestöjen tuella tehty raportti – Silver Paper.
Syksyllä 2009 vanhustenhoito on ollut puheenaiheena Eduskunnan välikysymystä myöten. Lääninhallitusten tekemät selvitykset vanhusten laitoshoidosta toivat esille puutteita, toisaalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) puitteissa tehty selvitys osoitti vanhusten laitoshoidon laadun parantuneen 10 vuodessa. Kokonaisuutena vanhusten terveys ja toimintakyky on Suomessa - ainakin toistaiseksi – kohentunut, ja vanhustenhoito on yleisesti Suomessa hyvää, vaikka epäkohtia ei pidäkään peitellä.
Hopea-paperin pohjana on vuonna 2008 pidetty konsensuskokous, joka pyrki laajasti käsittelemään koko geriatrian kenttää, mukana myös suomalaisia selvityksiä. Tämän raportin kääntäminen suomeksi tapahtui Societas Gerontologica Fennican (SGF) aloitteesta ja painatusta ovat olleet tukemassa Vanhustyön keskusliitto, Suomen Geriatrit ry, THL, La Carita-säätiö, Suomen Alzheimer-tutkimusseura ja Suomen Muistiasiantuntijat ry.
Hopea-paperi ottaa kantaa koko geriatriaan: perustutkimukseen, terveyden edistämiseen ja sairauksien hoitoon. Ilmaisun selkeys mahdollistaa tiedon levittämisen laajalle sekä vanhuksia hoitavien omaisten, vapaaehtoisjärjestöjen, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten että päätöksentekijöiden käyttöön. Hoidon laadun epätasaisuuteen on kiinnitetty huomiota myös eurooppalaisella tasolla.
Hopea-paperissa korostuu ns. välittävä (translaatio) tutkimus - vanhenemisen perustutkimuksen tulosten hyödyntäminen käytännön työhön. Kiinnostava on myös ehdotus Euroopan ”ikäinstituutin” (European Institute of Ageing) perustamisesta. Tällainen laitos antaisi vankkaa pohjaa pitkäjänteiselle vanhenemistutkimukselle Euroopassa.EUGMS on halunnut, että raportti käännetään mahdollisimman monelle kielelle ja että se toimisi geriatrian kehityksen pohjana koko Euroopassa. Toivottavasti se herättää Suomessakin yhteiskunnallista keskustelua – rakentavassa eurooppalaisessa hengessä – ja edesauttaa mm. iäkkäiden palvelujen laadun ja saatavuuden tasavertaisuutta. Toivottavasti myös tiedeyhteisöt reagoivat kehittämällä läpinäkyvästi poikkitieteellistä yhteistyötä ja yhteisiä käsitteitä, tutkimusmenetelmiä ja monialaisia tutkimusprojekteja gerontologian alueella.
SGF:n piirissä on päätetty laajentaa Hopea-paperia myös muille gerontologian osa-alueille mm. sosiaaligerontologiaan, hoitotieteeseen ja geropsykologiaan ja esitellä tuloksia ensi keväänä Gerontologian päivillä.