Dementian ehkäisyä verenpainelääkkeillä - onko eroa?

Suuri ja huolellisesti saman hoitojärjestelmän puitteissa toteutettu tutkimus viittaa siihen, että ATR-salpaajatyyppisellä sydän- ja verisuonitautien lääkkeellä on erityishyötyä dementian ehkäisyssä. Yhdysvaltain veteraanien hoitojärjestelmä aineistosta tehdyssä analyysissä vertailtiin Alzheimerin taudin ja dementian ilmaantumista vuosina 2002-2006. Analyysi käsitti 819 491 hoitojärjestelmän piirissä olevaa vähintään 65-vuotiasta sydän- ja verisuonitauteja sairastavaa, heistä 98 % oli miehiä. Aineisto jaettiin käytetyn sydän- ja verisuonitautilääkityksen mukaan 3 ryhmään: ATR-salpaajien käyttäjät (n=11 703), ACE-estäjän (lisinopriili) käyttäjät (n=93 484) ja muita kardiovaskulaarilääkkeitä käyttänyt vertailuryhmä (n=714 304). Viimeksi mainitussa ryhmässä ei ollut statiinien, ACE-estäjien tai ATR-salpaajien käyttäjiä. Lisinopriili valittiin edustamaan ACE-estäjiä laajan ja pitkäaikaisen käyttökokemuksen takia. ATR-salpaajaryhmä oli heterogeeninen (irbesartaani, kandesartaani. losartaani ja valsartaani). Lääkkeen käyttäjäksi määriteltiin ne, jotka olivat ainakin 80 %:sti hoidossa ensimmäisen 6 kuukauden aikana analyysiin otosta ja jotka eivät ensimmäisen 6 kuukauden aikana käyttäneet muun kahden ryhmän lääkkeitä. Ryhmien sairausprofiilit olivat lähtövaiheessa samantyyppisiä, samoin verenpaineet (systolinen paine 133-136, diastolinen 71-74 mm Hg).
Alzheimerin taudin ja dementian diagnoosit saatiin hoitojärjestelmästä, taudin etenemistä arvioitiin pitkäaikaishoitoon joutumisen ja kokonaiskuolleisuuden avulla.
ATR-salpaajien käyttöön liittyi merkitsevästi pienempi Alzheimerin taudin riski sekä lisinopriiliin että muiden katdiovaskulaarilääkkeiden käyttäjiin verrattuna. Myös dementian riski oli pienempi verrattuna muihin kardiovaskulaarilääkkeisiin. Kaikkein suurin hyöty näytti kuitenkin tulevan potilaille, jotka käyttivät sekä ACE-estäjää että ATR-salpaajaa (esim. Alzheimerin taudin riski 45 % pienempi).
ATR-salpaajien käyttäjillä oli myös pienempi pitkäaikaishoitoon joutumisen riski ja pienempi kuolemanvaara kuin muiden kardiovaskulaarilääkkeiden käyttäjillä. Aivohalvaus liittyi voimakkaasti pitkäaikaishoidon riskiin.
Tulos sopii myös teoreettiseen tietoon ATR-salpaajien aivovaikutuksista sekä valtimoiden että beeta-amyloidin kannalta. Tutkimuksen rajoituksena on sen kohdistuminen lähes pelkästään miehiin. Tulosten merkitys voi olla suuri dementian ehkäisyn kannalta, kun huomioidaan esim. verenpainelääkkeitä käyttävien ja sen myötä suuremmassa dementiariskissä olevien lukumäärä väestössä.

http://www.bmj.com Li N-C, ym. Use of angiotensin receptor blockers and risk of dementia in a predominantly male population: prospective cohort analysis. BMJ 2010;340:b5465 doi 10.1136/bmj.b5465