Julistetaan haettavaksi 150 000€ gerontologiseen tutkimushankkeeseen - Lediganslås 150 000 € för gerontologisk forskning

La Carita Säätiö julistaa yhteistyössä Societas Gerontologica Fennica ry:n kanssa haettavaksi kolmivuotisen, 150 000 euron suuruisen projektiapurahan gerontologian alan hankkeelle. Hankkeen tulee toteutua vuosina 2011-2013. Hakemuksia käsiteltäessä painotetaan tutkimuksesta odotettavien tulosten
käytännön sovellettavuutta ja merkitystä vanhusten hyvinvoinnin edistämisessä.
La Carita Säätiö on perustettu vuonna 1997 tarkoituksenaan edistää vanhojen ihmisten hyvinvointia. Säätiö tukee gerontologian eri osa-alojen tieteellistä
tutkimusta ja uusien, tutkimukseen perustuvien käytäntöjen soveltamista vanhustyössä. Säätiö toimii vanhustyön arvostuksen kohottamiseksi ja lähiympäristön kehittämiseksi vastaamaan vanhusväestön tarpeita.
Vapaamuotoiset hakemukset joihin sisältyy tutkimussuunnitelma, rahoitussuunnitelma ja päätutkijan CV osoitetaan 15.5 mennessä Apurahatoimikunnalle, La Carita-SGF, c/o Prof. Timo Strandberg, Terveystieteiden laitos/Geriatria, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto
Lisätiedot : La Carita säätiön puheenjohtaja otto.lindberg@doctagon.fi
--
Stiftelsen La Carita lediganslår i samarbete med Societas Gerontologica Fennica r.f. ett treårigt projektstipendium om 150 000 € för gerontologisk forskning.
Projektet skall verkställas under åren 2011-2013. Vid behandling av stipendieansökningarna prioriteras projekt vars förväntade resultat utan svårighet kan implementeras i praktiken på ett sätt som konkret främjar åldringars välbefinnande.
Stiftelsen La Carita grundades 1997 med målsättning att främja hälsa och välbefinnande hos äldre. Stiftelsen stöder med stipendiemedel vetenskaplig forskning inom gerontologins alla olika delområden. Stiftelsen verkar också för att öka den allmänna uppskattningen för det konkreta arbete som utförs inom åldringsvården, samt för att främja utvecklingen av vår närmiljö att bättre motsvara den åldrande befolkningens behov.
Fritt formulerade ansökningar som innefattar forskningsplan, finansieringsplan samt den ansvariga forskarens CV riktas före 15.05.2010 till:
Stipendiekommiten La Carita-SGF c/o Prof. Timo Strandberg, Terveystieteiden laitos/Geriatria, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto. Tillägggsuppgifter : Stiftelsens La Carita ordf. otto.lindberg@doctagon.fi