Dementoitumisen vaikutukset parisuhteeseen

Ulla Eloniemi-Sulkava, ylihoitaja, THM (väit), Kustaankartanon vanhustenkeskus


Eri elämän tapahtumat ja vaiheet muuttavat parisuhdetta ja siinä olevaa seksuaalista kanssakäymistä, niin myös puolisoiden ikääntyminen. Ikääntyessä seksuaalisuuden merkitykset ja seksuaalisten tunteiden ilmaisut usein muuttuvat mutta ihmisen seksuaalisuus ei katoa. Parisuhteessa seksuaalisia tunteita tuodaan esille enenevässä määrin esimerkiksi kiintymyksen ja kumppanuuden ilmaisuina, hellyytenä tai huolenpitona. Yhdyntöjen määrä puolestaan vähenee. Yhdyntöjen väheneminen ei ole aina seurausta kyvyttömyydestä yhdyntään vaan seksuaalisuuden merkityksen muuttumisesta.

Dementoitumisen vaikutuksia parisuhteeseen on tutkittu erittäin vähän. Tehdyt tutkimukset ja myös käytännön kokemukset tuovat esille puolison dementoitumisen huomattavat ja monenlaiset vaikutukset parisuhteeseen. Kumppanuuden tunteet merkitsevästi vähenevät eikä dementoitunut enää useinkaan kykene täyttämään puolisonsa odotuksia puolisona olemisesta. Puolison kokemus parisuhteen onnellisuudesta myös merkitsevästi laskee. Kuitenkin parisuhteessa on myös positiivisia ja säilyneitä ulottuvuuksia. Dementoituminen ei näyttäisi merkitsevästi vaikuttavan parisuhteen yleiseen ilmapiiriin. Molemminpuolinen hellyyden ja kiintymyksen osoittaminen usein jopa lisääntyy. Dementoitumisella näyttäisi olevan yllättävän vähän vaikutuksia yhdyntöjen jatkumiseen verrattuna samaa ikäluokkaa oleviin aviopareihin, joissa toinen puolisoista ei ole dementoitunut.

Dementoituneen seksuaaliset tunteet ja toiveet näyttävät säilyvän aivan sairauden loppuvaiheeseen asti. Ongelmana voi olla, että parisuhteessa dementoitunut tuo esille seksuaalisia tunteitaan aiemmista tavoistaan poikkeavilla tavoilla. Hänellä saattaa esiintyä seksuaalisessa kanssakäymisessä kyvyttömyyttä ottaa huomioon puolisonsa tunteita ja tarpeita. Myös jatkuvaa halua seksuaaliseen kanssakäymiseen voi esiintyä häiritsevässä määrin. Seksuaalisten tunteiden säilymisestä ilmeisesti kertoo myös dementoituneilla usein esiintyvä häiritsevä mustasukkaisuus puolisoaan kohtaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että dementoitumisella on huomattavia negatiivisia vaikutuksia moniin parisuhteen alueisiin. Dementoituminen ei kuitenkaan näyttäisi vaikuttavan parisuhteen yleiseen ilmapiiriin. Myös hellyyden ilmaisut usein lisääntyvät. On yllättävää kuinka vähän puolison dementoituminen näyttäisi vaikuttavan yhdyntöjen jatkumiseen parisuhteessa verrattuna samaa ikäluokkaa oleviin aviopareihin, joissa toinen puoliso ei ole dementoitunut. Parisuhteen säilyneet ja positiiviset ulottuvuudet ovatkin varmasti tärkeitä niin dementoituneen itsearvostuksen kuin myös molempien puolisoiden elämänlaadun kannalta.

Lähde: Eloniemi-Sulkava U. Supporting community care of demented patients. Kuopion yliopisto, kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos. Väitöskirja 2002.