Vuonna 2014 Suomen Geriatrit ry:n palkitsemat

Vuoden geriatri:

Tarja Uusitalo (synt. 1965), valmistui lääkäriksi 1992 Turusta, yleislääketieteen erikoislääkäriksi 1999 ja geriatrian erikoislääkäriksi 2009. Hän on suorittanut johtamisen ammattitutkinnon 2007. Terveyskeskuslääkärinä Varsinais-Suomen alueella Uusitalo on toiminut valmistumisestaan lähtien. Uudenkaupungin terveyskeskuksessa, nykyisellä Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella hän on työskennellyt vuodesta 2008 lähtien, tällä hetkellä geriatrian ylilääkärin virassa. Uudessakaupungissa Uusitalo käynnisti perusterveydenhuollon toimintana muistivastaanottotoiminnan vuoden 2009 alussa ja on ollut siitä lähtien eturivin toimijoita seutukunnallisen muistihankkeen toteuttamisessa. Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueelle (väestöpohja 23.000) on kehitetty useita uusia toimintatapoja tehostamaan muistisairauksien diagnosointia ja potilaiden hoitoa ulottuen ennaltaehkäisystä ja varhaisesta tunnistamisesta koti-, omais- ja laitoshoitoon. Muistihankkeen aikana mm. 46 muistihoitajaa on koulutettu alueen potilaiden tarpeisiin. Prosessin myötä muistisairauksien diagnosointi ja potilaiden hoito on huomattavasti tehostunut alueella ja samalla on syntynyt säästöjä. Vuoden 2012 lopussa alueen muistisairaista oli diagnosoitu arviolta 91%, kun se aiemmin oli ollut valtakunnan yleistä keskitasoa eli vain noin 50%.

VuodenGeriatri2014
Vuoden Geriatri Tarja Uusitalo

Tarja Uusitalo on työssään korostanut aivoterveyden kannalta tärkeiden riskitekijöiden, kuten diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien varhaista tunnistamista ja hoitoa. Tähän panostetaan aktiivisesti mm. alueen vanhusneuvolan toimesta. Muistivastaanoton potilaiden hoidossa Uusitalo toteuttaa kokonaisvaltaista geriatrista arviointia, jolloin kaikkiin potilaan sairauksiin pyritään ottamaan kantaa ja vältetään potilaiden turhaa juoksuttamista lääkäriltä toiselle. Hän on ryhmineen luonut muistipotilaille systemaattisen seurantajärjestelmän perustuen ns. muistikutsujärjestelmään ja muistikoordinaattoreiden työhön. Uusitalo on myös aktiivisesti kouluttanut lähikuntien vanhustyössä toimivaa henkilökuntaa muistityön kehittämiseksi. Muistihankkeen myötä alueen perusterveydenhuollon lääkärikäynnit vähentyivät 36% ja yli 85-vuotiaiden käyntejä oli suhteessa 46% vähemmän kuin muualla Varsinais-Suomen shp:ssä. Myös vuodeosaston hoitopäivät vähentyivät jopa 66%, samalla kun kotihoidon asiakasmäärä lisääntyi kolmanneksella.

Viime vuonna ilmestyneeseen kirjaan ”Muistin ongelmat -toimiva palvelukokonaisuus ehkäisystä hoitoon” Uusitalo on kuvannut tehdyn muistihankkeen kokonaisuuden hyvin käytännönläheisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kirjan avulla Vakka-Suomen toimintamalli on helposti kopioitavissa muihinkin kuntiin.

Kunniajäsenet:

Tänä vuonna päätettiin myöntää kunniajäsenyys kahdelle geriatrian alan vaikuttajalle

Aapo Lehtonen

Professori Aapo Lehtonen on Turun yliopiston kasvatteja. Hän valmistui sisätautien erikoislääkäriksi v.1969 ja toimi vuosia Tyksissä sekä kliinikkona että opetustyössä. Jo opiskeluaikana käynnistynyt tutkimustyö johti väitöskirjaan, dosentuuriin ja edelleen vuosikymmeniä kestäneeseen kiinnostukseen sydän-ja verisuonisairauksia kohtaan. Kun Aapo Lehtonen 1984 siirtyi johtamaan Turun kaupunginsairaalan sisätautien ja geriatrian osastoryhmää, vahvistui kiinnostus geriatriaan. Hän jatkoi Turussa alkunsa saaneen suomalaisen geriatrisen hoidon, tutkimuksen ja opetuksen kehittämistä hänelle ominaisella vakaalla ja luotettavalla ”pitkänmatkan juoksijan” sinnikkyydellä. Tästä merkittävimpänä esimerkkinä edelleen jatkuva Turun vanhustutkimus (TUVA), joka on tähän mennessä jo tuottanut lukuisia julkaisuja ja väitöskirjatöitä. 1997 alkaen Lehtonen toimi Turun yliopiston geriatrian professorina. Aapo Lehtonen on myös toiminut lukuisien kotimaisten ja kansainvälisten geriatrian ja sisätautien erikoisalojen tieteellisissä järjestöissä ja asiantuntijatehtävissä. Professori Lehtosen aktiivinen kiinnostus liikuntaan on poikinut paitsi tehtäviä mm. TPS:n jalkapallojoukkueen lääkärinä, myös oman vuosikymmeniä jatkuneen juoksuharrastuksen. Päätyöstä eläkkeelle jääminen ei suinkaan lopettanut kliinistä työtä eikä tutkimusta. Nuorten tutkijoiden ohjaaminen ja kiinnostus tutkimusprojekteihin jatkuvat edelleen vireinä.

AP
Kunniajäsen Aapo Lehtonen

Timo Strandberg

Professori Timo Strandberg valmistui sisätautilääkäriksi 1992 ja geriatriksi vuotta myöhemmin. Hän väitteli 1983 kolesterolisynteesin säätelymekanismeista. Hän on ollut aktiivinen tutkija yli 30 vuotta. Hänen tutkimusalueitaan ovat olleet lipidimetabolia ja vaskulaaritaudit. Viime vuosina hänen tutkimuksensa on käsitellyt mm. onnistunutta ikääntymistä, geriatrisia oireyhtymiä, myöhäisiän kolesterolimetaboliaa, neurodegeneratiivisia sairauksia ja uusia vaskulaaritautien riskitekijöitä. Hän on tunnettu ja arvostettu tutkija kansallisesti ja kansainvälisesti. Hän toimii lukuisissa geriatrian alan järjestöissä, mm EUGMS:n puheenjohtajana. Hän on väsymätön terveellisten elintapojen puolestapuhuja ja näyttöön perustuvan lääketieteellisen tiedon tulkitsija. Hän on mukana isoissa tutkimushankkeissa kuten Helsingin johtajatutkimus, DEBATE ja FINGER. Professori Strandberg toimii tällä hetkellä Helsingin yliopiston geriatrian professorina.

TS
Kunniajäsen Timo Strandberg

Vuoden geriatriset julkaisut:

Seniorin vuoden julkaisuksi valittiin

Kaisu H. Pitkälä, Minna M. Pöysti, Marja-Liisa Laakkonen; Reijo S. Tilvis, Niina Savikko, Hannu Kautiainen, Timo E. Strandberg. Effects of the Finnish Alzheimer Disease Exercise Trial (FINALEX) A Randomized Controlled Trial. joka on julkaistu JAMA Intern Med. 2013;173:894-901.

Tutkimuksessa arvioitiin pitkäaikaisen fyysisen harjoittelun (1 h x2/vko) merkitystä kotona asuvien Alzheimer potilaiden fyysiseen toimintakykyyn ja liikkuvuuteen. Tutkittavat jaettiin satunnaisesti kolmeen ryhmään; 1 verrokkiryhmä, 1 kotiharjoittelu – ja 1 kuntosaliryhmä. Kaikissa ryhmissä tapahtui toimintakyvyn heikkenemistä mutta vähiten interventioryhmissä, joissa oli myös vähemmän kaatumisia. Ohjelma ei lisännyt potilaiden vuotuisen hoidon kustannuksia.

Artikkeli antaa merkittävää tietoa fyysisen harjoittelun merkityksestä ja kustannuksista Alzheimer-potilailla. Tulokset ovat helposti siirrettävissä käytäntöön. Artikkeli on julkaistu merkittävässä kansainvälisessä julkaisussa ja se lisää Suomen geriatrisen tutkimuksen mainetta kansainvälisesti. Pyydetyssä kommentissa Clarfield ja Dwolatzky toteavat: ”This important study offers further support to the “use it or lose it” positivist school frequently espoused by geriatricians. Happily, the good news may pertain even to those who are already well into the process of decline.”

Juniorin vuoden julkaisuksi valittiin

Esa Jämsen, Timo Puolakka, Antti Eskelinen, Pirkko Jäntti, Jarkko Kalliovalkama, Jyrki Nieminen, and Jaakko Valvanne. Predictors of mortality following primary hip and knee replacement in the aged. A single-center analysis of 1,998 primary hip and knee replacements for primary osteoarthritis. Acta Orthopaedica 2013; 84: 44–53.

Lonkka- ja polviproteesi leikkausten vaikutuksista on vähän tietoa. Tutkimuksessa selviteltiin leikkauksen jälkeistä kuolleisuutta yli 75-vuotiailla. Leikkauksen jälkeinen kuolleisuus lisääntyi odotetusti ikääntyessä. Muut sairaudet ja toimintakyky vaikuttivat selviytymiseen.

Artikkeli valaisee potilaiden preoperatiivisen tilan arvioinnin merkitystä ennen leikkausta. Tulokset osoittavat että terveiden iäkkäiden potilaiden leikkaaminen on turvallista. Tutkimus tuo esiin potilaan kokonaisvaltaisen arvioinnin tärkeyden ennen leikkauspäätöstä.

EJ
Esa Jämsen

Vuoden merkittävä geriatrian alan väitöskirja:

Yhdistys päätti tänä vuonna palkita vuonna 2013 geriatrian alalta väitelleen tutkijan Juho Uusvaaran. LT, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Juho Uusvaara väitteli Helsingin yliopistosta 9/2013 aiheenaan Antikolinergisten lääkkeiden vaikutus kognitioon (Adverse events among older people associated with use of drugs with anticholinergic properties).

Väitöskirja koostui 4 eri osatutkimuksesta, joiden perusteella todettiin, että antikolinergien käyttö liittyi alentuneeseen muistiin ja lisääntyneeseen sairaalapalveluiden käyttöön, mutta ei lisännyt kuolleisuutta tai sekavuustilan riskiä. Muistin alenema antikolinergien käyttäjillä muistutti ikääntymiseen liittyvää muistin heikkoutta ja oli erilainen kuin Alzheimerin taudissa. Väitöskirjan ohjaajina toimivat Kaisu Pitkälä ja Timo Strandberg.

JU
Juho Uusvaara

Parhaat onnittelut kaikille palkituille!

SGry
Suomen Geriatrit ry:n hallitus siirtyy Turusta Helsinkiin seuraaviksi kolmeksi vuodeksi

Aiemmat vuoden geriatrit:

 • 2013 Taina Hellsten
 • 2012 Maritta Salonoja
 • 2011 Maisa Karjula
 • 2010 Jouko Laurila
 • 2009 Pirkko Jäntti
 • 2008 Sirpa Hartikainen
 • 2007 Tuula Saarela
 • 2006 Harriet Finne-Soveri
 • 2005 Pertti Karppi

Aiemmat vuoden geriatriset julkaisut:

 • 2013 Lihavainen K, Sipilä S, Rantanen T, Seppänen J, Lavikainen P, Sulkava R, Hartikainen S. Effects of comprehensive geriatric intervention on physical performance among people aged 75 years and over. Aging Clin Exp Res. 2012 Aug;24(4):331-8.
 • 2012 Prevalence and severity of cerebral amyloid angiopathy - a population-based study on very elderly Finns (Vantaa 85+). Neuropathol Appl Neurobiol.
 • 2011 Tanskanen M, Mäkelä M, Myllykangas L, Notkola IL, Polvikoski T, Sulkava R, Kalimo H, Paetau A.

Liitetiedostot

Tiedosto Koko Lisääjä Päiväys
20140130-23-30-08.jpg 188.2 kt Vesa Loikas 31.1.2014 1.04
20140130-23-08-33.jpg 189.9 kt Vesa Loikas 31.1.2014 1.07
20140130-23-12-51.jpg 146.2 kt Vesa Loikas 31.1.2014 1.09
20140130-23-06-46.jpg 205.4 kt Vesa Loikas 31.1.2014 1.10
20140130-23-14-42.jpg 157.4 kt Vesa Loikas 31.1.2014 1.12
20140130-23-41-09.jpg 149.8 kt Vesa Loikas 31.1.2014 1.24
20140130-23-14-421.jpg 209.4 kt Vesa Loikas 31.1.2014 1.27