Kotona asuvien ikääntyneiden kävelyohjelma lisää fyysistä aktiivisuutta, mutta ei vähennä kaatumisia.

Australialainen tutkimusryhmä on selvittänyt yksinkertaisen kotona toteutettavan kävelyohjelman merkitystä kaatuilun ehkäisyssä Age and Ageing lehden tammikuun 2015 verkkojulkaisussa. Tutkimusryhmä seuloi yhteensä 747 kotona asuvaa ikääntynyttä, joista 386 satunnaistettiin kahteen interventioryhmään. Osallistujien tuli lähtötilanteessa olla kävelykykyisiä ja harrastaa liikuntaa alle kaksi tuntia viikossa. Potilaat, joilla oli todettu dementia, Parkinsonin tauti, aivohalvaus, liikuntakykyä vaikeuttava artiitti tai vaikea näön heikentyminen, suljettiin pois tutkimuksesta.

Aktiiviryhmässä tutkittavat osallistuivat 48-viikon mittaiseen kävelyohjelmaan, joka muodostui kolmesta portaasta: kävelyn kesto (12 viikkoa), kävelyn intensiteetti (12 viikkoa), saavutetun tason ylläpito (24 viikkoa). Kävelyohjelma toteutettiin kunkin jakson alussa postitettujen kirjallisten ohjeiden ja puhelinkeskustelujen avulla. Kontrolliryhmässä tutkittaville lähetettiin kirjallista tietoa yleisistä terveyteen liittyvistä asioista, kuten ravitsemuksesta, nukkumistottumuksista ja mielen terveydestä. Myös kontrolliryhmän tutkittavien kanssa keskusteltiin puhelimitse lähetetystä informaatiosta. Vain 18.4% osallistujista (46 potilasta interventioryhmästä ja 25 potilasta kontrolliryhmästä) jätti tutkimuksen kesken.

Osallistujat olivat keskimäärin 73-vuotiaita (65-90 vuotta), 74% heistä oli naisia, lyhyen fyysisen toimintakyvyn testistön (SPPB) pisteet olivat hyvät (mediaani 11) ja vain noin 22% oli kaatunut viimeisen vuoden aikana. Ryhmiin satunnaistaminen onnistui hyvin, mutta kaatuilussa ei todettu eroa ryhmien välillä (IRR = 0.88, 95%CI 0.60-1.29, p=0.52) intervention aikana. Tutkijat kuitenkin havaitsivat kaikkeen liikuntaan käytetyn ajan lisääntyneen interventioryhmässä kontrolliryhmää enemmän (+2.44 vs. +0.75h/viikko, p=0.0007). Myös SPPB parani pisteen verran interventioryhmässä, kun se pysyi muuttumattomana kontrollipotilailla (p=0.04).

Pohdinnassa tutkimuksen keskeisenä heikkoutena nousi esiin interventioryhmässä useammin havaittu tutkimuksen keskeyttäminen terveyteen liittyvistä syistä, mikä saattoi korostaa intervention positiivista vaikutusta. Tutkimuksen päätelmissä tutkijat totesivat käytetyn kävelyohjelman tehottomaksi kaatuilun ehkäisyssä, mutta pitivät kävelyä kuitenkin käyttökelpoisena tapana lisätä ikääntyneiden fyysistä aktiivisuutta. 

Viitteet

  • Voukelatos A, Merom D, Sherrington C, Rissel C, Cumming RG, Lord SR. The impact of a home-based walking programme on falls in older people: the Easy Steps randomised controlled trial. Age Ageing. 2015 Jan 8. pii: afu186. [Epub ahead of print]

Linkit