Validation of the 4AT, a new instrument for rapid delirium screening: a study in 234 hospitalised older people.

4AT on nopea testi deliriumin eli äkillisen sekavuusoireyhtymän seulontaan kliinisessä potilastyössä. Artikkelissa esitellään 4AT:n validaatiotutkimus, jossa selvitettiin 4AT-testin tarkkuutta ja herkkyyttä iäkkäillä sairaalapotilailla. Kirjallisuuden mukaan delirium diagnosoidaan yli 60 %:ssa tapauksista väärin, liian myöhään tai ei ollenkaan, ja eräs syy tälle saattaa olla sopivien seulontatestien puute. Vaikka kirjallisuudessa on julkaistu jopa 11 erilaista deliriumin seulontatestiä, niistä suurimmassa osassa ei kuitenkaan saavuteta riittävää herkkyyttä ilman henkilökunnan koulutusta testin suorittamiseen. Sen sijaan 4AT-testi on nopea tehdä (yleensä alle kahdessa minuutissa), eikä sen käyttö vaadi erillistä koulutusta.  

 

Tutkimuksessa oli mukana akuuttigeriatrian osastolta ja kuntoutusyksiköstä 234 potilasta, jotka olivat kaikki iältään yli 70-vuotiaita. Geriatri teki tutkimukseen valituille potilaille 4AT-testin 24 tunnin sisällä yksikköön saapumisesta. Referenssistandardina käytettiin DSM-IV-TR-kriteerien mukaista deliriumdiagnoosia, jonka teki toinen geriatri 30 minuutin sisällä 4AT:n tekemisestä. Deliriumdiagnostiikan tehnyt geriatri ei tiennyt 4AT-testin tulosta. Muistihäiriötä arvioitiin käyttämällä Alzheimer’s Questionnaire- ja Clinical Dementia Rating scale –testejä. Tutkimuspotilaat olivat 83,9 ± 6,1 vuotta vanhoja, ja suurin osa (64 %) oli naisia. Delirium havaittiin 12,3 %:lla (n=29), muistihäiriö 31,2 %:lla (n=74) ja molemmat näistä 7,2 %:lla (n=17) potilaista.

 

4AT-testin herkkyys oli 89,7 % ja tarkkuus 84,1 % deliriumin löytämisessä. Testin kysymyksistä ”valppaus” ja ”äkillinen alku tai vaihteleva taudinkuva” olivat hyvin spesifisiä deliriumille (96,1 % ja 94,2 %). Kun potilaat eroteltiin muistihäiriön suhteen kahteen ryhmään, voitiin havaita näiden kahden kysymyksen spesifisyyden deliriumissa olevan erinomainen, jos potilaalla ei ollut muistihäiriötä (99,3 % ja 98,0 %), ja hyvä, jos potilaalla oli muistihäiriö (87,7 % ja 83,9 %). Kysymykset ”AMT4” ja ”kuukausien luetteleminen takaperin” olivat sensitiivisiä deliriumille (96,6 % ja 93,1 % jos tulos oli 1 piste, ja 89,7 % ja 86,2 %, jos tulos oli 2 pistettä).

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että 4AT on herkkä ja tarkka testi deliriumin seulontaan sairaalahoidossa olevilta iäkkäiltä potilailta. Testin herkkyys oli parempi potilailla, joilla oli muistihäiriö, kun taas testin tarkkuus oli parempi potilailla, joilla muistihäiriötä ei ollut. 4AT-testin nopeus ja yksinkertaisuus puoltavat sen käyttöä rutiininomaisesti potilastyössä. On kuitenkin muistettava, että 4AT on tarkoitettu vain deliriumin seulontaan, eikä pelkästään sen avulla voi tehdä lopullista diagnoosia.

Viitteet

  • Validation of the 4AT, a new instrument for rapid delirium screening: a study in 234 hospitalised older people. Bellelli G et al. Age Ageing. 2014 Jul;43(4):496-502. doi: 10.1093/ageing/afu021. Epub 2014 Mar 2.

Linkit