Väitös 11.12.15: Aivoja rappeuttavien sairauksien diagnostiikkaan tarvitaan uusia merkkiaineita. Itä-Suomen yliopisto

LL Anna Junttila tarkasteli väitöstutkimuksessaan useiden aivoselkäydinnesteen ja plasman merkkiaineiden pitoisuuksia hermostoa rappeuttavissa sairauksissa.

Alzheimerin tauti (AT) ja otsa-ohimolohkorappeumat ovat kaksi yleisintä aivoja rappeuttavaa, dementiaan johtavaa sairautta. Kumpaankin muistisairauteen liittyy taudille ominaisia neuropatologisia muutoksia, mutta monilla potilailla on sekatyyppisiä muutoksia eli piirteitä molemmista. Neuropatologisten muutosten ilmaantuminen alkaa jo vuosikymmeniä ennen havaittavia muistisairauden oireita.

Muistisairauksien varhainen diagnostiikka on haastavaa. Potilastyössä diagnoosi voidaan käytännössä tehdä vasta, kun potilaalla on selkeitä oireita. Muistisairauksien diagnostiikka perustuu oirekuvan lisäksi neuropsykologisiin ja kuvantamistutkimusten löydöksiin, joskin varma diagnoosi saadaan vasta neuropatologisen tutkimuksen perusteella. Käytössä on kolme aivoselkäydinnesteen merkkiainetta, Aβ 1-42, tau- ja fosforyloitunut tau-proteiini, jotka parantavat Alzheimerin taudin diagnostiikkaa. Varhaisemman ja neuropatologiset muutokset tarkemmin tunnistavan diagnostiikan kehittämiseksi hermostoa rappeuttaviin ja muistisairauksiin tarvitaan uusia verestä tai aivoselkäydinnesteestä määritettäviä merkkiaineita.

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia plasman granuliinipitoisuuksia (GRN), aivoselkäydinnesteen AT merkkiaineita ja TDP-43-proteiinin pitoisuuksia hermostoa rappeuttavien eri sairauksien kohorteissa. Hermostoa rappeuttavissa sairauksissa tavataan neuropatologisena muutoksena proteiinien epänormaaleja muotoja. Alzheimerin taudissa yleisimmät neuropatologiset muutokset ovat amyloidiplakit sekä tau-proteiinista muodostuvat hermosäievyyhdit ja otsa-ohimolohkorappeumassa TDP-43-kappaleet ja tau-proteiinin hermosäievyyhdit. GRN-mutaatioiden on puolestaan osoitettu liittyvän sekä AT:iin että otsa-ohimolohkorappeumaan. Osassa tapauksissa sairauden geneettinen tausta oli tunnistettu.

Tutkitut biologiset merkkiaineet eivät näytä olevan spesifisiä eri tautiryhmien tai geneettisen taustan perusteella oletettavan neuropatologian suhteen. Tunnettua on, että C9ORF72-toistojaksomutaatioon liittyy TDP-43-neuropatologia, mutta ei yleensä Alzheimerin taudille tyypillisiä neuropatologisia muutoksia. Väitöstutkimus kuitenkin osoitti, että aivoselkäydinnesteen AT-merkkiaineet voivat olla poikkeavia C9ORF72-toistojaksomutaatioon liittyvässä otsa-ohimolohkorappeumassa, kun taas aivoselkäydinnesteen TDP-43-pitoisuuden perusteella ei pystytä erottelemaan C9ORF72-toistojaksomutaation kantajia ei-kantajista. Aivoselkäydinnesteen korkeammat TDP-43-pitoisuudet todettiin ALS-potilailla, joten ne voivat kertoa TDP-43-patologiaan liittyvästä taudin nopeasta etenemisestä. Alzheimerin tautia sairastavilla GRN-geenin rs 5848:n A alleeli aiheuttaa annosvasteisesti plasman granuliinipitoisuuden alenemisen AT-potilailla ja erityisesti miehillä niin AT-potilailla kuin verrokeilla.

Linkit