Very Low Calorie Diets for Weight Loss in Obese Older Adults-A Randomized Trial

Yleensä ikääntyneillä pyritään välttämään painon laskua ravitsemustilan, lihaskudoksen ja toimintakyvyn sekä elämänlaadun turvaamiseksi. Vaikea ylipaino aiheuttaa kuitenkin yhä useammin toimintakyvyn heikentymistä myös ikääntyneillä.

Australialainen tutkimusryhmä on juuri julkaistussa 12 viikon RCT-tutkimuksessaan (N=117) selvittänyt kolmen erilaisen laihdutusohjelman vaikutuksia ylipainoisilla ikääntyneillä. Kaikki tutkittavat osallistuivat kolmesti viikossa ohjattuun liikuntaryhmään. Yksi harjoitus oli kestoltaan 60 minuuttia sisältäen tasapaino-, lihasvoima-, notkeus- ja kestävyysharjoitteita. Tämän lisäksi osallistujat satunnaistettiin kolmeen ryhmään: 1. Ohjeistus terveellisestä ruokavaliosta, 2. Vähäenerginen ruokavalio, 3. Erittäin niukkaenergiainen ruokavalio (VLCD). Kaikissa interventioryhmissä pyrittiin kuitenkin turvaamaan riittävä proteiinin ja muiden keskeisten ravintoaineiden saanti.

Paino laski kaikissa ryhmissä painottuen VLCD-ryhmään, jossa havaittiin myös rasva- ja lihasmassan sekä luuntiheyden väheneminen. Rasva- ja lihasmassan suhde kuitenkin parani merkitsevästi VLCD-ryhmässä. Toimintakyky parani kaikissa ryhmissä, mutta merkitseviä eroja ryhmien välillä ei tullut esiin, vaikka vakioidussa alaryhmä-analyysissä miesten kävelykyky näytti paranevan VLCD-ryhmässä muita interventioryhmiä enemmän (p=0.01). Myös monet ravitsemukselliset muuttujat (D-vitamiini, B12-vitamiini, folaatti, ferritiini, albumiini) paranivat VLCD-ryhmässä ja nämä muutokset erosivat muista ryhmistä merkitsevästi albumiinia lukuun ottamatta. Verenpainelääkitystä päästiin keventämään 16 potilaalla, joista 11 oli VLCD-ryhmässä (p=0.003). Kahdella VLCD-ryhmän potilaalla esiintyi myös hypoglykemiaa.

Tutkimusryhmään otti yhteyttä 354 potilasta, jotka tavoitettiin lehti- ja radioilmoitusten avulla sekä paikallisen lihavuuspoliklinikan kautta kolmen vuoden aikana. Yhteensä tutkimukseen satunnaistettiin 117 potilasta, joista 108 suoriutui 12 viikon intervention loppuun saakka. Tutkimuksen inkluusiokriteerit olivat: ikä vähintään 65-vuotta, BMI vähintään 32 kg/m2 ja kotona asuminen. Poissulkukriteerit puolestaan olivat: laitoshoito, dementia, alkoholismi, epästabiili terveydentila, alle viiden vuoden elinajanodote, viimeisen viiden vuoden aikana todettu syöpä ja painoon vaikuttava sairaus (esim. hoitamaton kilpirauhassairaus). Osallistujat olivat keskimäärin 70-vuotiaita ja heidän ikänsä vaihteli 65 ja 85 vuoden välillä. Keskimääräinen BMI oli lähtötilanteessa 40 kg/m2 ja hypertensio, dyslipidemia sekä osteoartriitti olivat yleisimpiä liitännäissairauksia. Lisäksi noin kolmannes sairasti aikuistyypin diabetesta.

Tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, että joidenkin vaikeasti ylipainoisten ikääntyneiden voi olla ainakin lyhyellä aikavälillä turvallista ja hyödyllistä laihduttaa lisäämällä liikuntaa ja rajoittamalla ruokavalion energiamäärää. Tärkeää on kuitenkin samalla huolehtia riittävästi proteiinin ja muiden keskeisten ravintoaineiden saannista laihdutuksen aikana. Kirjoittajat viittaavat pohdinnassaan myös aikaisempiin RCT-tutkimuksiin, joissa liikunnan ja laihduttamisen hyödyllisyys fyysiselle toimintakyvylle on osoitettu 5-18 kuukauden mittaisissa interventioissa, mutta näidenkin tutkimusten potilaat ovat pääsääntöisesti olleet verrattain nuoria ja hyväkuntoisia käytännön työssä tavattaviin geriatrisiin potilaisiin verrattuna. Miten ruokavalion energiapitoisuuden rajoittaminen ja laihduttaminen yhdistettynä liikuntaan vaikuttavat kaikkein iäkkäimpien vaikeasti ylipainoisten kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin pidemmällä aikavälillä on edelleen epäselvää.


Viitteet

  • Haywood et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2017. doi: 10.1093/gerona/glx012. [Epub ahead of print]

Linkit