-Begin with the End in Mind (Covey 1989)

Suomalainen osaaminen satunnaistetun, kontrolloidun interventiotutkimuksen tulosten implementoinnissa ja levittämisessä on korkeatasoista. Yksi rohkaisevimmista viimeaikaisista implementaatiotutkimuksen esimerkeistä on iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä vähentävä, näyttöön perustuva Ystäväpiiri-toimintamalli, josta kevään 2017 SGF -kokouksessa kuultiin tuoreita tuloksia. Alkuperäisen RCT -tutkimuksen tulosten mukaan malli paransi osallistujien hyvinvointia, kognitiota ja terveyttä. Tämä näkyi vähäisempänä sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttönä ja kustannuksina.

Nyttemmin Ystäväpiiri-toimintamallin tulosten implementointia ja levittämistä on tutkittu 10 vuoden seuranta-aineiston avulla (Jansson 2017). Aineisto koostuu iäkkäiden ryhmäläisten postikyselystä (n = 1041) ja ryhmänohjaajille suunnatusta sähköisestä kyselystä (n = 319). Tulokset osoittavat, että alkuperäistutkimuksesta (Pitkälä ym. 2005; 2009) jalostuneet mallin keskeiset elementit ovat säilyneet kymmenen vuoden aikaikkunassa suhteellisen hyvin. Iäkkäistä osallistujista yhdeksän kymmenestä koki yksinäisyyden lievittyneen ryhmätoiminnan aikana ja 60 % ryhmäläisistä jatkoi omatoimisia kokoontumisia ohjatun ryhmän jälkeen ilman ohjaajaresursseja.Toimintaa toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen varoin.

On maailmanlaajuisesti harvinaista, että näyttöön perustuva malli on pystytty implementoimaan ja levittämään laajalle. Ystäväpiiri-toimintaa on viety kymmenen vuoden aikana n. 80 paikkakunnalle. Alkuperäisen satunnaistetun kontrolloidun interventiotutkimuksen suunnittelu tehtiin aikoinaan (2002–2006) erittäin huolellisesti ja keskeisiin, vaikuttaviin ryhmätoiminnan elementteihin nojaten. Tutkijoilla oli selkeä visio mallin tulevaisuudesta. Nämä tekijät ovat edistäneet mallin implementaatiota ja levittämistä. Tärkeitä edellytyksiä ovat olleet myös toiminnan huolellinen organisointi sekä ohjaajien koulutus. 

Kun interventioita suunnitellaan, on olennaista kiinnittää huomiota niihin perustavanlaatuisiin kysymyksiin, jotka vääjäämättä ovat edessä: mitä interventiolla aiotaan saavuttaa käytännössä ja miten tavoite saavutetaan?”

"Begin with the end in mind”.


Vanhustyön ammattilaisille ja alalla toimiville vapaaehtoistyöntekijöille suunnattuja Ystäväpiiri-ohjaajakoulutuksia käynnistyy syksyllä Kemissä, Savonlinnassa, Raumalla ja Hämeenlinnassa. Kevään 2018 koulutukset sijoittunevat Helsinkiin, Kuusamoon, Turkuun ja Nurmekseen. Lisätietoja nettisisvuiltamme www.vtkl.fi/ystavapiiri-toiminta sekä alueohjaajilta (yhteystiedot nettisivuilla). Löydät Ystäväpiiri-toiminnan myös twitteristä: #Ystäväpiiri


Linkit