Home- and Community-Based Occupational Therapy Improves Functioning in Frail Older People: A Systematic Review.

Yhdysvaltojen geriatriyhdistyksen lehden huhtikuun 2017 e-julkaisussa on selvitetty systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen perustuvalla meta-analyysillä toimintaterapian vaikuttavuutta ikääntyneillä. Katsaus toteutettiin Cochrane menetelmien mukaisesti. Meta-analyysin keskeisiksi päätetapahtumiksi valittiin liikuntakyky, päivittäisistä askareista suoriutuminen ja sosiaalinen osallistuminen. Muita päätetapahtumia olivat kaatumiset, kaatumisen pelko, muistitoiminnot ja toimintakyvyn rajoitukset.


Katsaukseen sisällytettiin vain satunnaistettuja ja kontrolloituja tutkimuksia, jotka vertasivat kotona asuvien ikääntyneiden toimintaterapiaa (yksinään tai osana moniammatillista hoitoa) tavanomaiseen hoitoon. Seuraavia ryhmiä tutkineet tutkimukset suljettiin kuitenkin pois katsauksesta: 1. muu fyysinen kuntoutus, 2. akuutti sairaus, 3. dementia tai muu etenevä neurologinen sairaus, 4. vuodepotilas, 5. saattohoitopotilas, 6. erilainen kulttuuritausta (Afrikka, Aasia, Latinalainen Amerikka).

Tutkimusryhmä kävi läpi yhteensä 10140 julkaisua. Kriteerien mukaisia julkaisuja löytyi yhdeksän ja näihin tutkimuksiin osallistui 3163 henkilöä. Osallistujat olivat vähintään 60- (yksi tutkimus), 65- (neljä tutkimusta), 70- (kolme tutkimusta) ja 75-vuotiaita (yksi tutkimus). Yhdessä tutkimuksessa oli asetettu myös 95-vuoden yläikäraja. Osallistujilla oli toimintaterapian alkaessa rajoituksia päivittäisissä askareissaan, lisääntynyt kaatumisriski tai he olivat oikeutettuja kotihoidon palveluihin. Yksittäisten tutkimusten laatu arvioitiin vähintäänkin kohtalaiseksi ja virheellisen tuloksen riski vähäiseksi.

Toimintaterapia toteutettiin pääsääntöisesti osallistujien omassa kotona yksilöllisesti räätälöiden ja 8/9 tutkimuksessa se oli osa moniammatillista hoitoa. Kaikissa tapauksissa toimintaterapia sisälsi yksilöllisen arvion, tiedon jakamista, ehkäiseviä strategioita, apuvälineiden ja laitteiden käyttöä, kodin vaaranpaikkojen muutostöitä, harjoituksia, palveluneuvontaa, valmennusta ja seurantakäynnin. Toimintaterapiassa keskityttiin myös asiakaslähtöisyyteen, henkilön itsensä voimaannuttamiseen, henkilölle itselleen merkityksellisiin toimintoihin ja yhteistyöhön.

Meta-analyysi osoitti toimintaterapian vaikuttavaksi ja hyödylliseksi hoidoksi kaikkien keskeisten päätetapahtumien (liikuntakyky, päivittäisistä askareista suoriutuminen, sosiaalinen osallistuminen) osalta. Myös muissa valituissa päätetapahtumissa tuli esiin toimintaterapiaa suosiva trendi, joka ei kuitenkaan saavuttanut tilastollista merkitsevyyttä. Tutkimusten välistä heterogeenisyyttä arvioivat I2-indeksit olivat seuraavat: liikuntakyky 55% (kohtalainen), päivittäisistä askareista suoriutuminen 74% (korkea), sosiaalinen osallistuminen 0% (matala).

Kirjoittajat arvioivat tämän systemaattisen katsauksen antavan vahvaa näyttöä toimintaterapian toimintakykyä parantavasta vaikutuksesta gerasteenisilla kotona asuvilla ikääntyneillä. Ihmisten eläessä yhä pidempään kotonaan voi olla hyödyllistä panostaa jatkossa kotona toteutettavaan toimintaterapiaan.Viitteet

  • De Coninck L, et al. Home- and Community-Based Occupational Therapy Improves Functioning in Frail Older People: A Systematic Review. J Am Geriatr Soc. 2017 Apr 3. doi:10.1111/jgs.14889. [Epub ahead of print]