Vieläkin kaatumisesta - lääkkeiden vaikutus

J American Geriatrics Societyn (löytyy Gernetin linkkisivulta) tammikuun numerossa oli kaksi systemoitua katsausta lääkehoidon vaikutuksista kaatumisriskiin iäkkäillä. Ensimmäisessä tarkasteltiin psyykenlääkkeiden vaikutuksia. Kaikilla psyykenlääkeryhmillä on pieni, mutta johdonmukainen yhteys kaatumisriskiin. Yhteyksiä on kuitenkin tarkasteltu vain seurantatutkimuksissa, ja tuloksia on niukasti suhteutettu mahdollisiin sekoittaviin tekijöihin - ts. lisääkö itse lääke vai lääkkeellä hoidettu sairaus kaatumisriskiä.

Toisessa katsauksessa tarkasteltiin sydän- ja kipulääkkeiden vaikutuksia. Digoksiinin, eräiden rytmihäiriölääkkeiden (IA) ja diureettien käyttö liittyi lievästi kaatumisriskiin, mutta jälleen sekoittavien tekijöiden vaikutusta on vähän tutkittu. Tavallisten verenpainelääkkeiden käyttöön ei liittynyt tilastollisesti merkitsevää riskiä tässä katsauksessa.

Tutkijat korostavat, että jatkossa kaatuminen pitäisi olla päätetapahtumana iäkkäillä tehtävissä lääketutkimuksissa.

JAGS 1999;47:30-39 ja 40-50