Huimaus geriatrisena oireyhtymänä

Huimaus on erittäin yleinen ja monisyinen ongelma vanhuusiässä. 1027 yli 72 vuotiaan väestöotannassa selvitettiin huimauksen esiintymistä ja syitä. Neljänneksellä esiintyi huimausoiretta, heistä puolella oli huimaukseen liittyen monia tuntemuksia ja 74 %:lla huimauksen laukaisivat useat eri tekijät. Seuraavilla tekijöillä oli merkitsevä tai lähes merkitsevä yhteys huimausoireeseen: ahdistuneisuus, masennus, alentunut kuulo, > 4 lääkettä, asentoon liittyvä matala verenpaine, huonontunut tasapaino tai sairastettu sydäninfarkti.

Huimauksen taustasyyt olivat siis hyvin moninaiset ja huimausta voikin usein pitää kaatuilutaipumuksen ja sekavuuden tapaan geriatrisena oireyhtymänä, jonka tehokas hoito ja ehkäisy perustuu yleiseen toimintakyvyn kohentamiseen ja monitekijäiseen preventioon. Lehden pääkirjoituksessa kuitenkin muistutetaan, ettei huimauksen yksittäisiä, hoidettavia syitäkään pidä unohtaa.

Tinetti ym. Ann Intern Med 2000, March 7, 337-344 jhttp://www.acponline.org/journals/annals/