Tutkimus hoitotestamentin vaikutuksista hoivakodissa

Kanadalaisessa tutkimuksessa selvitettiin "hoitotestamentin" (advance directives) vaikutuksia kuuden hoivakodin 1292 asukkaalla. Hoivakodit satunnaistettiin joko jatkamaan tavallista käytäntöä (kontrolli) tai niiden asukkaita (tai heidän omaisiaan) pyydettiin tekemään ohjeet etukäteen (interventioryhmä) siitä miten toimia elvytystilanteissa ja muissa henkeä uhkaavissa tilanteissa. Seuraavan puolentoista vuoden aikana vertailtiin kahden ryhmän tyytyväisyttä, sairaanhoidon käyttöä ja kustannuksia. Tyytyväisyydessä ei havaittu eroja kontrolli- ja interventioryhmän välillä. Sen sijaan interventioryhmässä väheni sairaalahoidon käyttö ja sen myötä myös kustannukset.

Tutkimusta käsitelleessä pääkirjoituskommentissa kiinnitetään huomiota kahteen asiaan. Tutkimuksessa ei kerätty tietoa siitä, miten hoitotestamentin tehneiden palliatiivista, hyvää elämän loppuvaiheen hoitoa itse asiassa toteutettiin. Ja toisaalta kuinka tarkasti yksilöt olivat selvillä siitä, mistä he etukäteen kieltäytyivät. Toisin sanoen miten toteutunut käytäntö todellisuudessa vastasi yksilöiden etukäteistoiveita.

Molloy ym. JAMA 2000, March 15, ss. 1437-1444 jhttp://www.jama.com