Sydäninfarktiin liittyvän riskin arviointi

Sydäninfarktin liuotushoitotutkimuksessa selvitettiin yli 13 000 potilaan ennustetta. Tämän arvioimiseksi kehitettiin infarktin akuutissa vaiheessa mitatuista yksinkertaisista muuttujista (potilaan ikä, sydämen lyöntitiheys, systolinen verenpaine)indeksi, joka antaa hyvän käsityksen sekä sairaala-aikaisesta että infarktia seuraavan 30 päivän ennusteesta. Indeksin kaava on (sydämen lyöntitiheys x [ikä /10]potenssiin 2) / systolinen verenpaine

Kun indeksin arvo oli yli 30, oli riski noin 20-kertainen verrattuna indeksin arvoon alle 12,5.

Yksinkertaisilla, helposti mitattavilla suureilla voidaan siis hyvin kilpailla monimutkaisempien laitteiden kanssa. Indeksi auttaa arvioimaan hoidon kiireellisyyttä ja sitä, kannattaako turvautua toimenpiteisiin, joihin voi sisältyä riskejä.

Morrow ym. Lancet 2001, November 10, ss. 1571-5 http://www.thelancet.com