DEBATE-projekti

DEBATE-tutkimus. Voidaanko valtimosairauksia ehkäistä 80-vuotiaana? Hyksin geriatrian klinikassa vuonna 2000 alkaneessa satunnaistetussa ja kontrolloidussa DEBATE (Drugs and Evidence-Based Medicine in the Elderly)-tutkimuksessa keskeinen tavoite on ollut selvittää, voidaanko yli 74-vuotiaiden valtimotautipotilaiden tehostetulla valtimotautien ehkäisyohjelmalla vielä saavuttaa terveyshyötyjä ja kohentaa elämänlaatua. Tutkimus on kansainvälisestikin ainutlaatuinen, koska iäkkäät potilaat on aiemmin yleensä jätetty tällaisten tutkimusten ulkopuolelle. 


DEBATEn ”trial design” on julkaistu vuonna 2001 American Heart Journalissa ja 1. vuoden tulokset vuonna 2003 European Heart Journalissa. Varsinaisesti DEBATE käynnistettiin jo vuonna 1998 Helsingissä laajalla väestöotannalla ja kirjekyselyllä, jonka perusteella varsinaiseen hoitotutkimukseen otettiin 400 kotona-asuvaa keskimäärin 80 vuotiasta miestä ja naista, jotka sairastivat jotakin valtimotautia (sepelvaltimotauti, aivovaltimotauti, alaraajojen valtimotauti). Potilaat satunaistettiin kolmeksi vuodeksi kahteen ryhmään: ns. tavanomaisen hoidon ryhmään (201 potilasta), johon kuuluvat kävivät vain vuosittain tutkimushoitajan luona, sekä hoitoryhmään (199 potilasta), joka kävi tarpeen mukaan myös tutkijageriatrin vastaanotolla (yleensä useita kertoja vuodessa) ja joiden hoito pyrittiin kaikin tavoin optimoimaan ja vastaamaan valtimotautien nykyisiä hoitosuosituksia. 


Tutkimuksen hoitovaihe on päättynyt vuoden 2003 lopussa, ja tulosten analyysit on aloitettu. Paitsi varsinaista hoitotutkimusta, DEBATEn aineistoa on käytetty hyväksi useissa lisäprojekteissa. On selvitetty näiden iäkkäiden valtimotautipotilaiden käsityksiä sydänelvytyksestä ja ylipäänsä elämän loppuvaiheeseen liittyvistä kysymyksistä. Koska DEBATE:ssa on tehty lähtövaiheessa ja vuosittain laajat kognitiivisen toiminnan testit, antaa tämä mahdollisuuksia moniin tutkimuksiin. Tähän mennessä on todettu erittäin mielenkiintoinen yhteys eräiden virusinfektioiden ja dementian välisestä yhteydestä Tämä havainto on johtamassa jatkotutkimuksiin ja mahdollisesti myös kansainväliseen yhteistyöhön.


DEBATE:ssa on kerätty myös runsaasti tietoa mm. vanhojen valtimotautipotilaiden elämänlaatuun, ravitsemukseen ja psykososiaalisiin seikkoihin liittyvistä tekijöistä. Suunnitteilla on lisäksi vanhuusiän lääkevasteisiin (statiinit, asetosalisyylihappo) liittyviä tutkimuksia. DEBATE-tutkimuksen tausta-aineistoa on tähän mennessä hyödynnetty varsin vähän. Vuoden 1998 kirjekyselyn tiedoista on tähän mennessä julkaistu muutamia lähinnä vanhusten lääkehoitoon liittyviä artikkeleja kansainvälisissä lääketieteen lehdissä. Tausta-aineiston kuolleisuus selvitetään ja kirjekysely uusitaan vuonna 2004, jolloin voidaan vertailla hoitotutkimuksen osallistuneiden tilannetta. 


timo.strandberg@helsinki.fi