Terveisiä tapaturmien maailmankonferenssista Kanadasta.

6th World Conference on Injury Prevention and Control pidettiin Montrealissa, Kanadassa 12.-15.5.2002. Konferenssissa oli myös vanhusten kaatumisia ja niiden ehkäisyä käsitteleviä sessioita.

(verkossa: www.trauma2002.com).

Kanadalaiset Scott ym. ovat arvioineet Kanadassa toteutettuja kotonaan asuvien senioreiden kaatumisten ehkäisyohjelmia, joita löytyi heidän hakumenetelmällään 59 erilaista ohjelmaa. Suurimmassa osassa menetelmänä käytettiin vanhusten koulutusta ja heidän oman roolinsa ja vastuunottonsa korostamista, mm. käyttäytymisen ja kotiympäristön muutoksiin tähtäävillä toimilla. Sosioekonomisten tekijöiden merkitykseen kaatumisten ehkäisyssä ollaan vasta havahtumassa eikä juurikaan ole olemassa esimerkiksi ohjelmia, jotka tähtäisivät huono-osasten vanhusten kaatumisten ehkäisyyn. Tämä teema on nousemassa tämän alan tutkimuksenkin kohteeksi.

Hyvin harvat ohjelmat sisälsivät arviointia, jolla ohjelman tehokkuutta, vaikutusta tai tuloksia olisi arvioitu. Kaatumisten tai vammojen määrän vähentämistä ei yleensä pidetty tulostavoitteena eikä ohjelman vaikutusta kaatumisten määrään näin ollen mitattu. Eniten arvioitiin prosessia sinänsä ja sen sujuvuutta.

Suosituksina Scott ym. toteavat, että ohjelmien tulisi olla ajallisesti nykyistä pitempiä, riskitekijöitä, joihin halutaan vaikuttaa tulisi kriittisesti ja laajasti ottaa mukaan ohjelmaan, koulutusta yksin ei saisi pitää ainoana interventiona, arviointikoulutusta tulisi sisällyttää ohjelmaan, kaatumisten/vammojen määrää (vähentämistä) tulisi pitää tulostavoitteena ja mitata tätä tulosta. Arvioinnin välineitä tulisi kehittää.

Tämä katsaus oli ensimmäinen Scottin ym. katsaussarjassa (katsaus on julkaisuvaiheessa). Sarja jatkuu kirjallisuuskatsauksella luotettaviin kaatumisten ehkäisyn interventiotutkimuksiin ja tähtää lopulta Best Practice Guide- tyyppisen suosituksen kehittämiseen vanhusten kanssa työskenteleville ja päättäjille kotona asuvien vanhusten kaatumisten ehkäisemiseksi.

Lisää Kanadan seniorien kaatumisten ehkäisytyöstä osoitteessa: www.hc-sc.gc.ca/seniors-aines

Ystävällisin terveisin

Ilona Nurmi

ilona.nurmi@pp.inet.fi

http://www.trauma2002.com