Verisuoniperäinen dementia ja donepetsiili

Kolinesteraasin estäjälääkkeillä on vakiintunut asema Alzheimer-potilaiden hoidossa, näyttää kuitenkin siltä, että lääkityksestä on hyötyä myös verisuoniperäisessä dementiassa. Tässä satunnaistetussa tutkimuksessa vertailtiin donepetsiilia ja lumelääkettä 24 viikon aikana. Donepetsiilihoito oli lumelääkettä parempi useilla mittareilla mitattuna, myös selviytyminen päivittäisistä toiminnoista koheni. Hoito oli myös hyvin siedettyä.

Black S. ym. Stroke ,October 2003;34:2323 http://www.ahajournals.org