Monilääkityksen vähentäminen - miten onnistuu?

Monilääkitys eli polyfarmasia on tavallista iäkkäillä. Lääkityksestä on yleensä hyötyä, mutta turhia ja tarpeettomia lääkkeitä ei pidä käyttää. Amerikkalaisessa tutkimuksessa pyrittiin eri tavoin lääkityksen vähentämiseen ja samalla selvittämään muuttuuko potilaiden vointi ja voidaanko kustannuksia säästää. Tutkimus oli satunnaistettu ja kontrolloitu ja seuranta kesti 6 viikkoa. Potilaiden keski-ikä oli 74 vuotta. Hoitoryhmässä lääkehoito väheni noin 1.5 lääkkeen verran, voinnissa ei todettu muutoksia huonompaan eikä parempaan suuntaan.
Tutkimuksen tulos oli odotettua laimeampi. Lääkelistan karsiminen ei useinkaan ole yksinkertaista eikä helppoa, syitä on useita, sekä potilaista itsestään että lääkäreistä ja hoitajista riippuvia. Karsimisesta voi myös olla paitsi hyötyä, myös haittaa, eikä se saa olla itsetarkoitus. Joka tapauksessa vanhuspotilaan lääkelista vaatii aina säännöllistä ja kriittistä tarkastelua.

Williams ym. JAGS 2004 January ;52:93-98