Yhdistelmälääkitys Alzheimerin taudissa

Ns. kolinesteraasi-inhibiittorit (donepetsiili, rivastigmiini ja galantamiini) ovat jo käypää hoitoa paitsi Alzheimerin taudissa myös verisuoniperäisessä dementiassa. Myös glutamaattivälitteiseen järjestelmään vaikuttavalla memantiinilla on todettu olevan vaikutusta vaikessa Alzheimerin taudissa. Erilaiset vaikutusmekanismit antavat loogisen mahdollisuuden hoitojen yhdistämiseen.
Satunnaistetussa tutkimuksessa vertailtiin memantiinia ja lumelääkettä potilailla, joilla kaikilla oli jo donepetsiililääkitys. Memantiinista saatiin lisähyötyä monin eri mittarein arvioituna.
Parkinsonin taudin tapaan dementian hoidossakin siirrytään tulevaisuudessa enenevästi yhdistelmähoitoon.

Tariot ym. JAMA. 2004;291:317-324. http://www.jama.com