100-vuotiaitten ominaisuudet

Vain 2 % tokiolaisista 100-vuotiaista oli terveydentilaltaan "erinomainen", 18 % luokiteltiin normaaleiksi (hyvin säilynyt kognitio ja toimintakyky), 55 % oli hauraan raihnaita (frail) ja 25 % erityisen heiveröisiä (fragile). Arviointiin käytettiin kyselytutkimusta, Barthelin indeksiä, MMSE- ja CDR-testejä.

Gondo ym. J gerontol 2006;March,61