Kuulo ja suhtautuminen vanhenemiseen

Kuulon heikkenesen ajatellaan usein liittyvän väistämättömiin biologisiin tekijöihin, kuten kuuloketjun vaurioitumiseen tai sisäkorvan degeneraatioon. Kuulon heikkenemiseen vaikuttavat sosiaaliset ja psykologiset tekijät ovat sen sijaan jääneet vähemmälle huomiolle. Kuitenkin on havaintoja siitä, että yhteisöissä, joissa vanhuksia arvostetaan, kuulo heikkenee vähemmän ikääntyessä. Olisiko vanhuuteen liittyvillä ennakkokäsityksillä, stereotypioilla, siis merkitystä kuulon heikentymisen kannalta? Amerikkalaisessa tutkimuksessa selvitettiin 546:n kotona asuvan 70-96 vuotiaan kuulo. Samalla tutkittiin heidän käsitystään ikääntymisestä, pyytämällä heitä mainitsemaan viisi ensiksi mieleen tulevaa sanaa tai käsitettä kun he ajattelevat vanhaa ihmistä. Tämän perusteella tehtiin luokittelu siitä, miten negatiivisesti henkilö suhtautui vanhenemiseen ja toisaalta liittyikö suhtautuminen vanhuuden ulkoisiin piirteisiin. Kuulo tutkittiin samoin menetelmin uudelleen kolmen vuoden kuluttua. Osoittautui, että kuulo oli seuranta-aikana heikentynyt enemmän niillä, joiden näkemys vanhuudesta alun perin oli negatiivinen tai joiden näkemys liittyi enemmän vanhuuteen ulkoisiin seikkoihin. Tulos säilyi erilaisten vakiointien jälkeen, myös huomioiden lähtövaiheen kuulon tila.

Levy ym. J Gerontol 2006;61B:P82-87