Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturma IKINÄ-opas kaatumisten ja murtumien ehkäisyyn

Opas tarjoaa tietoa ja työvälineitä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille korkeassa kaatumisvaarassa olevien iäkkäiden henkilöiden tunnistamiseen ja kaatumisten ehkäisyyn. Tavoitteena on muuttaa työtapoja nykyisen tutkimustiedon mukaisiksi ja helpottaa kaatumisten ehkäisyn kannalta tehokkaiden työmenetelmien käyttöönottoa.
Opas sisältää tietoa henkilöön itseensä ja ympäristöön liittyvistä kaatumisen vaaratekijöistä sekä ehkäisykeinoista. Keskeisiä teemoja ovat liikunta toimintakyvyn ylläpitäjänä, terveydentilaan ja hyvinvointiin liittyvät seikat kuten sairaudet, lääkehoito, ravitsemus sekä asuinympäristön muokkaus turvallisemmaksi. Materiaaliin kuuluvat kaatumisriskin arviointiin liittyvät lomakkeet ja testiohjeet.
Minna Mänty, Sanna Sihvonen, Terhi Hulkko, Anne Lounamaa (toim.) Iäkkäiden henkilöidenkaatumistapaturmat. Opas kaatumisten ja murtumien ehkäisyyn. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja, B8/2006. ISBN 951-740-644-4, 951-740-645-2 (pdf-versio), ISSN 0359-3576. Hinta 24,50 euroa. Tilaukset Edita-kirjakauppa p. 020 450 2566, www.edita.fi/netmarket
www.ktl.fi/ikina Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn yksikkö www.ktl.fi/tapaturmat

http://www.ktl.fi/ikina http://www.ktl.fi/tapaturmat http://www.edita.fi/netmarket